search
Sök
menu
Meny
Sök

Ordlista industrimark

Här svarar vi på vad ofta förekommande ord vid etablering på industrimark faktiskt betyder och innebär.

Nyttjanderätt och köp

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt innebär en tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet.

Överlåtelsehandling

Ett avtal om köp, byte eller gåva för fastighet.

Köpeskilling

Fastighetens försäljningspris.

Arrende

Upplåtelse av mark, jakträtt eller fiskerätt mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, jaktarrende eller fiskearrende.

Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtal är ett avtal som ger en rätt för ett företag, organisation eller privatperson att på visst sätt använda kommunens fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och är begränsad i tiden. En nyttjanderätt skapas genom avtal med fastighetens ägare. Innan nyttjanderättstiden löpt ut och villkoren i det fullföljts tecknas ofta ett köpeavtal.
I Jönköpings kommun upprättas ett nyttjanderättsavtal normalt på 12 månader.

Köpeavtal

Ett köpeavtal upprättas av kommunen när nyttjanderättsavtalets villkor är uppfyllda. Kallas också köpekontrakt men har samma betydelse.

Köpebrev

Köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom.
I samband med fastighetsköp upprättas ett köpebrev som ett kvitto på att villkoren, bland annat betalningen i köpeavtalet är uppfyllda.

Lantmäterifrågor

Fastighet

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.

Fastighetsbeteckning

All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild fastighetsbeteckning inom kommunen (namn och nummer) till exempel Berga 1:8 i Jönköpings kommun.

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter som oftast markeras med järnrör.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som nybildar eller ombildar fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan vara mark inklusive eventuella byggnader på den och vatten. Åtgärderna kan till exempel vara avstyckning och fastighetsreglering. Se nedan.

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en svensk statlig myndighet för fastighetsbildning och geografisk information med kontor över hela landet. I 39 av landets kommuner, bl.a. Jönköpings kommun finns, enligt beslut av regeringen, en kommunal lantmäterimyndighet, KLM, där kommunen är huvudman.

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov med mera. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos Lantmäteriet eller en (större) kommuns lantmäteriavdelning.

Avstyckning

En avstyckning är vad det låter som, att en bit mark skiljs av från en bit mark/fastighet och bildar en ny fastighet. En avstyckning görs ofta när någon köpt mark för att till exempel bygga ett hus. Den nya fastigheten kan samtidigt få rätt till väg, vatten och avlopp eller annat som behövs för att fastigheten ska fungera.

Fastighetsreglering

I en fastighetsreglering kan till exempel en hel, eller delar av, en fastighet föras över från en fastighet till en annan.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten.

Ledningsrätt

Ägare av en allmännyttig ledning, (t.ex. starkström, telefoni, fiber, vatten- och avlopp eller fjärrvärme), kan få rätt att dra fram sin ledning över annans marker mot ersättning till berörda grannar.

Gemensamhetsanläggning

En anläggning som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av stadig-varande betydelse för fastigheterna, till exempel vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar.

Lagfartsfrågor

Lagfart

Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Det görs på det statliga Lantmäteriet. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpet ägt rum. Lagfartsansökan ska skickas in till inskrivningsmyndigheten vilket är Lantmäteriet i Norrtälje för hela Sverige. Utan lagfart blir man inte registrerad som ägare av fastigheten och säljaren skulle därmed i princip kunna sälja den igen.

Lagfaren ägare

Den person som har lagfart på fastigheten (både marken och byggnaden).

Lagfartskostnad

Det är den avgift och den skatt som betalas i samband med en lagfartsansökan. För en industrifastighet, juridisk person, är de f.n. 4,25 % av köpeskillingen exkl. en exp.avgift.

Stämpelskatt

En skatt som tas ut vid köp av fastighet och vid uttag av inteckning. Man kan likna skatten med en omsättningsskatt (moms).

Värdeintyg

Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.

Detaljplanefrågor

Detaljplan, Dp

En detaljplan (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering i Sverige och anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa.

Översiktsplan, Öp

Översiktsplan, (tidigare generalplan), är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och avser ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Fördjupad översiktsplan, Föp

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den.

Allmän platsmark

Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg, en park eller ett naturområde.

Bygglovfrågor

Bygglov

Bygglov behövs ofta om någon vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar på befintlig byggnad. Det kan även behövas bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste man göra en anmälan även om det inte behövs bygglov. För frågor om bygglov eller anmälan kontakta Jönköping kommuns bygglovavdelning.

När bygglov erhållits måste byggnationen påbörjas inom 2 år och ha byggt klart inom 5 år. Vid tecknande av nyttjanderättsavtal gäller även andra regler.

Följande ska ingår vid bygglovansökan i Jönköpings kommun:

 • underskriven ansökningsblankett
 • fackmannamässigt utförda ritningar på det blivande projektet i skala 1:100
 • aktuell nybyggnadskarta, vid ny- och tillbyggnad
 • ritningar på befintligt utseende
 • ett förslag på kontrollansvarig.

Ibland är foton och en beskrivning av projektet också till god hjälp.

Man får inte påbörja byggnationen innan bygglov och startbesked erhållits.

Marklov

Inom ett område med detaljplan behövers marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Man kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behövs också marklov inom områden med områdesbestämmelser. Man ansöker om marklov hos kommunens byggnadsnämnd. Du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked.

Man får inte påbörja schaktning eller uppfyllnad innan marklov och startbesked erhållits.

Kontrollansvarig, KA

Ska man bygga, riva eller utföra markarbeten kan det behövas en kontrollansvarig för detta projekt. Den kontrollansvarige måste vara certifierad och godkännas av kommunens bygglovavdelning.

Situationsplan

En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnation. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra. Situationsplanen upprättas, ofta innan nybyggnadskartan upprättas, av byggherren eller av dennes arkitekt.

Nybyggnadskarta, nbk

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnation och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan är en juridisk handling till skillnad mot en situationsplan.

Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Nybyggnadskartan upprättas, efter beställning, vanligtvis av kommunen mot ersättning, enligt kommunens taxa.

Förgårdsmark/ ”prickmark”

Enligt detaljplanen kan en tomt ha så kallad prickmark vilket innebär byggförbud på just den delen av tomten/ fastigheten. Ofta är det förgårdsmark ut mot vägar, kraftledningar, naturmark eller liknande. Man kan dock använda denna mark för parkering och sådant som snabbt går att flytta.

Husutsättning

En husutsättning eller husutstakning innebär att läget på en byggnad eller anläggning märks ut på marken så den överensstämmer med det givna bygglovet och detaljplanen. Alla nya byggnader och stora tillbyggnader inom detaljplanelagt område ska sättas ut. I vissa fall kan carport, garage, sophus och dyl. undantas. Utstakning av byggnadernas läge ska utföras av stadsbyggnadskontoret eller annan med erfordelig kompetens och behörighet.

Vid behov för schaktning kan en grovutsättning beställas innebärande att byggnadens hörn markeras med träläkt med några cm noggrannhet.

Lokalt omhändetagande av dagvatten, LOD

Kommunen kräver ofta där förutsättningar medges, inom detaljplanelagt område, att lokalt omhändetaganande av dagvatten ska ske (dagvatten kallas det regn- eller smältvatten, d.v.s. ytvatten, som rinner över olika ytor som t ex gräs, grus, asfalt och tak). Allt dagvatten ska då tas omhand inom egna tomten/fastigheten och inte rinna över till omgivande mark.

Träd, skog, stubbar

Vid tecknande av nyttjanderätt eller köp av mark ser kommunen ofta till att skog avverkas och att timmer och ris forslas bort. Stubbar får nyttjanderättshavaren eller köparen forsla bort i egen regi utan ersättning.

Detta får först utföras när mark- eller bygglov och startbesked erhållits.

Kablar och ledningar

Vatten och avlopp, VA

Till varje tomt/fastighet inom detaljplanerat område kan vatten och avlopp anslutas. För mer information kontakta tekniska kontorets VA-avdelning. Köper man till mark till befintlig fastighet ska en så kallad tomtyteavgift betalas löpande per år.

Fjärrvärme

Till varje tomt/fastighet inom detaljplanerat område kan ofta, men inte alltid, fjärrvärme anslutas. I vissa områden finns även fjärrkyla. För mer information kontakta Jönköpings Energi AB.

El

Till varje tomt/fastighet inom detaljplanerat område kan el anslutas. För mer information kontakta Jönköpings Energi AB, Vattenfall AB eller EON Energi Distribution AB.

Fiber

Till varje tomt/fastighet inom detaljplanerat område kan tele/opto anslutas. För mer information kontakta Jönköpings Energi AB eller andra operatörer inom tele/opto.

Kostnader

 • För tomtmark: Kontakta tekniska kontorets mark och exploateringsavdelning.
 • För lagfart: För en industrifastighet 4,25 % av köpeskillingen plus en adm.avgift, f.n. 825 kr.
 • För nybyggnadskarta: Kontakta stadsbyggnadskontorets kartavdelning.
 • För bygg- och eller marklov: Kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning.
 • För fjärrvärme: Kontakta Jönköpings Energi AB.
 • För el: Kontakta Jönköpings Energi AB, Vattenfall AB eller EON Energi Distribution AB.
 • För tele/opto: Kontakta Jönköpings Energi AB eller andra operatörer inom tele/opto.