Upphandling och inköp

Här kan du läsa mer om offentlig upphandling och hur det går till när kommunen ska köpa en vara eller tjänst.

När Jönköpings kommun ska köpa en vara, tjänst m.m. görs en offentlig upphandling. För offentliga upphandlingar finns speciella lagar och regler.

I offentlig sektor ingår verksamheter inom stat, kommun och landsting. För att alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor ska behandlas lika finns regler kring hur en offentlig upphandling ska genomföras.

All upphandling ska baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. Därför ska upphandling av varor och tjänster, liksom byggnads- och anläggningsarbeten, samordnas. Detta för att kommunen ska dra nytta av sin storlek som köpare. Samtidigt som vi ska utnyttja den kompetens som finns inom upphandling.

Upphandlingsavdelningen ansvarar för och samordnar kommunens upphandlingsverksamhet. Avdelningen har en övergripande roll men genomför även upphandlingar i samarbete med  Rådhus AB och dess dotterbolag. För upphandling av byggnads- och anläggningsarbeten ansvarar berörda nämnder.

Stadskontoret tecknar, genom upphandlingsavdelningen, avtal på samtliga ramavtal och kontrakt som berör alla kommunens förvaltningar. Även andra förvaltningar genomför upphandlingar. Exempelvis ansvarar tekniska kontoret för upphandlingar inom entreprenad.

Upphandlingsavdelningen genomför cirka 180 upphandlingar per år – ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar. Ramavtalen omsätter cirka 700 miljoner kronor per år.

Kontakter för arbetsområden och kategorier i upphandlingar

Här hittar du kontaktuppgifter för de arbetsområden och kategorier som Upphandlingsavdelningen på Jönköpings kommun jobbar med.
Klicka på namnet för den kontakt du vill skicka e-post till, för att se e-postadressen.

Arbetsområden/kategorier

Kontakt

Annonser och reklam, bank- och finansiella tjänster, bemanning, juridiktjänst, kommunikationsbyråer, managementkonsulter, möbler och inredning, psykologtjänster, resor, tryckeritjänster

Daniella Backmanupphandlare

Brandskydd, bränsle, bevakning, entreprenad, tekniska konsulter


IT-system, vuxenutbildning, upphandlingsledare


Allmänna kontorsuppgifter, kundnummer, samordnad varu­distribution.

Gunilla Ekströmadministratör

Kurir, småtransporter och vägfrakt, litteratur, medlemsavgifter, omställningstjänster, optiker, personalvård, post, prenumerationer, rekryteringsstöd, bussresor, skolskjutsar, skyddsutrustning och kläder, social verksamhet, trygghetslarm, tvätt, utbildning, äldreomsorgsverksamhet

Annika Elmupphandlare

Entreprenader, inspektion och service av hissar och lyftdon, vägmärken.

Robert Finérupphandlare

Användarnära it-produkter, it-drift, it-konsulter, it-system, skrivare och kopiatorer, telefonisystem, operatörstjänster och datakommunikation

Sylve Gunnarssonupphandlare

E-handel, samordnad varudistribution

Marina Hedinhandelskoordinator

Driftentreprenader, it-system , entreprenader


Arbetsmaskiner, catering, kaffe- och andra automater, kontorsmaterial, köksmaskiner, köksutrustning/husgeråd, livsmedel, läromedel/litteratur/pedagogiskt, restaurang, städning och renhållning


Miljökrav i upphandling

Linn Hellbergvik. miljöledare

Asfaltering, belysning, bygg och anläggningsentreprenad, markentreprenad, tekniska konsulter, driftentreprenader


Projekt om e-handel, utveckling samordnad varudistribution, inköpscontroller.

Thomas Rohdéninköpscontroller

Arbetsmaskiner, blommor och plantor, kemikalier, läromedel/litteratur/pedagogiskt, material för sophantering, musik, ljud och ljus, sjuk och hälsovårdsmaterial, sport o lekmaterial, sport- och lekmaterial, städmaterial, verktyg

Peter Siebertupphandlare

Fordon, hantverkstjänster, hiss, lås- och skalskydd, sop- och avfallshantering, städning och renhållning

Peter Strandsäterupphandlare

Miljökrav i upphandling


Utlämning av handlingar

Roger Svenssonassistent

E-handel, samordnad varudistribution

Anna Wettere-handelskoordinator