Upphandling och inköp

Här kan du läsa mer om offentlig upphandling och hur det går till när kommunen ska köpa en vara eller tjänst.

När Jönköpings kommun ska köpa en vara, tjänst m.m. görs en offentlig upphandling. För offentliga upphandlingar finns speciella lagar och regler.

I offentlig sektor ingår verksamheter inom stat, kommun och landsting. För att alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor ska behandlas lika finns regler kring hur en offentlig upphandling ska genomföras.

All upphandling ska baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. Därför ska upphandling av varor och tjänster, liksom byggnads- och anläggningsarbeten, samordnas. Detta för att kommunen ska dra nytta av sin storlek som köpare. Samtidigt som vi ska utnyttja den kompetens som finns inom upphandling.

Upphandlingsavdelningen ansvarar för och samordnar kommunens upphandlingsverksamhet. Avdelningen har en övergripande roll men genomför även upphandlingar i samarbete med  Rådhus AB och dess dotterbolag. För upphandling av byggnads- och anläggningsarbeten ansvarar berörda nämnder.

Stadskontoret tecknar, genom upphandlingsavdelningen, avtal på samtliga ramavtal och kontrakt som berör alla kommunens förvaltningar. Även andra förvaltningar genomför upphandlingar. Exempelvis ansvarar tekniska kontoret för upphandlingar inom entreprenad.

Upphandlingsavdelningen genomför cirka 180 upphandlingar per år – ramavtalsupphandlingar och objektsupphandlingar. Ramavtalen omsätter cirka 700 miljoner kronor per år.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00