Hälsostrategi för ett hållbart arbetsliv

Här finns information om vår hälsostrategi för hälsosamma och hållbara arbetsplatser.

Jönköpings kommun ska ha säkra, hälsofrämjande arbetsmiljö­förhållanden och arbeta med att främja och förebygga arbets­relaterad ohälsa. Därför jobbar vi utifrån en hälsostrategi.

Vi vill utveckla och stärka alla medarbetares arbetsmiljö och verka för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare mår bra och känner arbetsglädje.

Hälsostrategin ska bidra till:

 • Hälsofrämjande medarbetarskap
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Hälsofrämjande kommunikation och samverkan

För att lyckas krävs ett gemensamt ansvarstagande och förutsättningar för både medarbetare och chefer. Kommunikation och samverkan binder samman medarbetarskapet och ledarskapet.

För att nå målet önskar vi att alla våra medarbetare på sin arbetsplats och i sin arbetssituation upplever:

 • Delaktighet, möjlighet att påverka verksamheten
 • Inflytande, att det jag säger är viktigt, får effekt och tas emot med respekt
 • Trygghet i samarbeten, i kundkontakter, i relationen med kollegor, chef och ledning
 • Tydlighet i verksamhetens mål, arbetsuppgifter, mandat, befogenheter, arbetstid och arbetets utförande
 • Dialog, en pågående dialog med chef och kollegor är nödvändig för övriga ovanstående punkter
 • Rätt förutsättningar för att vara ledare, det innebär möjligheter att ha ett nära ledarskap, ha rätt kunskaper om till exempel arbetsmiljöarbetet och uppleva det stöd som hen behöver

Indikatorer med verktyg för att nå målet med hälsostrategin

Jönköpings kommun som arbetsgivare har tagit fram fyra indikatorer med verktyg för att nå målet med hälsostrategin. Indikatorernas verktyg är aktiviteter som chef genomför tillsammans med medarbetarna för att gemensamt utveckla arbetsmiljön och verksamheten.

De fyra indikatorerna är:

 • Utveckla verksamhetsnära APT (arbetsplatsträffar)
 • Nära ledarskap - strukturerade uppföljningar
 • Arbeta förebyggande och främjande mot kränkande särbehandling och trakasserier
 • Chefers förutsättningar

Senast granskad/publicerad: