Rekrytering av förstelärare och lektor

Är du särskilt yrkesskicklig inom undervisning och verksamhetsutveckling? Då kan du söka en tjänst som förstelärare eller lektor i Jönköpings kommun.

Som förstelärare eller lektor arbetar du systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och utveckla verksamheten. Undervisningen genomsyras av språkutvecklande arbetssätt och tillgängligt lärande, eftersom dessa är fundament i elevers/barns lärande och utveckling.

Förstelärare och lektor samarbetar väl med ledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Förstelärare och lektor är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag och kommunövergripande.

Krav för att bli förstelärare/lektor i Jönköpings kommun

För att bli förstelärare eller lektor måste du som sökande:

 • arbetat som legitimerad lärare i minst fyra år.
 • undervisa på minst halvtid och i helklass, d.v.s. undervisningsgrupper som vanligtvis består av minst 12 elever (i grundsärskolan, resursskolan, förskolan, modersmålsenheten och fritidshem undervisar du på minst halvtid, men utan krav på elev- eller barnantal)
 • vara särskilt yrkesskicklig lärare, vilket betyder att du har god undervisningskvalitet, är driven och kompetent inom verksamhetsutveckling

Handlingar som krävs för att bli förstelärare i Jönköpings kommun

När du ansöker ska följande handlingar bifogas:

 • dokumentet "Ansökan till förstelärare", se nedan under rubriken Dokument.
 • personligt brev
 • cv
 • lärarlegitimation
 • examensbevis
 • studieintyg
 • rektors/chefens första yttrande
 • rektors/chefens andra yttrande

Meriteringsprocess och anställningsprocess

 1. För att bli anställd som förstelärare i Jönköpings kommun måste du vara meriterad. Sökandes rektor/chef gör ett första yttrande, vilket avgör om du är tillräckligt yrkesskicklig för att genomgå meriteringsprocessen. Om bedömningen visar på att du är särskilt yrkesskicklig så gör rektor/chef sitt andra yttrande.
 2. Såvida du redan är meriterad förstelärare i Jönköpings kommun (meriteringen behålls i tre år) görs meriteringsprocessen om igen.
 3. Verksamhetsutvecklare (inom central utbildningsförvaltning) kontaktar dig som sökande för att göra två observationer (för fritidshem gäller en heldag). Efter observationerna får du skriftlig och muntlig återkoppling av verksamhetsutvecklare. Återkopplingen sker senast sju arbetsdagar efter observationerna via Teams. OBS! Gäller dig som arbetar inom Jönköpings kommun.
 4. Du kallas till intervju som kan genomföras i caseform. Deltar gör även utbildningschef, verksamhetsutvecklare, processamordnare och den rektor/chef som rekryterar.
  Plats: Huskvarnas stadshus.
 5. Utbildningschef inom respektive skolform beslutar om sökande blir meriterad i Jönköpings kommun.
 6. Rektor/chef anställer förstelärare/lektor utifrån meriteringslistan med stöd av HR.

Grunduppdrag

Från och med 1 november 2022 gäller grunduppdraget för samtliga förstelärare/lektorer i Jönköpings kommun. Som förstelärare/lektor ska du främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att:

 • verka aktivt för att utbildningen i Jönköpings kommun ska ligga i framkant avseende undervisning
 • säkerställa evidensbaserad undervisning med tillhörande stödinsatser för barn/elevernas utveckling och lärande
 • bidra till en likvärdig språkutveckling i Jönköpings kommun
 • ansvara för kompetensutvecklingsinsatser och/eller handledning av pedagoger samt förstelärare
 • arbeta i hög grad med förbättringsåtgärder för förskolan/skolan som helhet
 • arbeta systematiskt med tillgänglig utbildning för tydlig progression i barns/elevers lärande
 • samarbeta aktivt med skolledning utifrån förskolans/skolans kvalitetsarbete
 • delta aktivt i kommunövergripande nätverk och arbeta för ökad likvärdighet i barns/elevers utveckling och lärande
 • vara en särskilt god ambassadör för din arbetsplats och utbildningsförvaltningen i Jönköpings skolkommun

Uppdrag av rektor/chef

Från och med 1 januari 2023 ska rektor/chef upprätta tydliga uppdrag till sin förstelärare/lektor. Uppdragen ska utgå från grunduppdraget och arbetsplatsens systematiska kvalitetsarbete. Uppdragen ska dokumenteras och följas upp med stöd av dokumentet ”Uppdrag av rektor/chef - uppföljningsplan år 1, 2, 3”. Detta ska ske minst en gång per år och dokumentet ska finnas i varje personalakt.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Förskola:
Marita Davidsson
Utvecklingsstrateg
Tfn 036-10 67 05

Grundskola/grundsärskola:
Mattias Erliden 
Verksamhetsutvecklare
Tfn 036-10 64 33

Gymnasieskola/gymnasiesärskola:
Henrik Natt och Dag
Utbildningschef
Tfn 036-10 24 46