search
Sök
menu
Meny

Prislista för återställning efter arbete på allmän plats

Tekniska kontorets återställningsarbeten avser ett komplett återställande av körbanor, gångbanor, cykelvägar, grönytor m.m.

Nedanstående priser avser totala kostnader inklusive administration, garanti och framtida underhåll, syn av Tekniska kontoret vid större arbeten, exklusive en grundavgift om 1000 kr/ansökan i ärendehanteringssystemet Greta.

A. Gata

Priserna gäller under förutsättning att den som förorsakar ingrepp i allmän mark delar på uppschaktat material och återfyller i ursprunglig lagerföljd samt komprimerar. Arbetet ska utföras enligt AMA anläggning 17.

OBS! Återfyllning ska utföras ända upp till överkant av befintlig asfalt och de översta 5 cm ska bestå av väl packad 0-18 bergkross alt. stenmjöl om inte annat överenskommes med Tekniska Kontoret. Detta gäller de ytor där det inte krävs beläggning med provisorisk asfalt.

Tekniska Kontoret svarar för allt underhåll fr.o.m. sju kalenderdagar efter att klaranmälan utförts i Jönköpings Kommuns webbaserade system för grävansökan (Greta).

 • Tunnling under kantsten är förbjuden. Överträdelse debiteras motsvarande kostnaden för minst 1 m kantsten.
 • Vid schakt i gångbana som är smalare än 1,5 m tas all asfalt bort. Hela gångbanans bredd kommer att debiteras om inte annat överenskommes med Tekniska Kontoret.
 • Vid arbeten på cykelvägar och i backar med lutning >5 % samt i ytor med stor trafikmängd eller där svängande trafik förekommer ska schakten omedelbart beläggas provisoriskt med kallasfalt av den som utför schaktningsarbetet.

Kartor över de gator som har stor trafikmängd samt aktuella backar finns på kommunens hemsida via länken nedan.

Kommunkartalänk till annan webbplats

 • OBS! Under perioden 1/11 – 1/4 ska alla schakter omedelbart beläggas provisoriskt med kallasfalt eller varmasfalt av den som utför schaktningsarbetet.
 • Packning utförs så att eftersättning inte uppstår.
 • Minst 4 cm kallasfalt i nivå med omkringliggande mark
 • Återfyllning med tjälade massor i trafikytor är inte tillåtet.

OBS! Vid Tekniska Kontorets uppmätning tillkommer alltid en yta som renskärs på schaktens alla sidor för att undvika framtida undermineringar m.m. Vid normala kabelschakter tillkommer ca 25 cm och vid djupare schakter tillkommer ca 50 cm. Varje schakt mäts separat och de exakta ytor som tillkommer kan variera p.g.a. platsspecifika förutsättningar.

Reparationens art – prislista

Priserna anges i kr/m² och löpmeter (lagstadgad mervärdesskatt tillkommer).

Årlig justering av pris sker i januari enligt entreprenad-index grupp 242 (för posterna Asfalt gångbana samt Asfalt körbana och GC). Resterande poster återfinns i grupp 114 med basmånad november.

Asfalt gångbana (m²)

 • < 5 = 927 kr (dock minst 2 781 kr)
 • 5,1–20 = 653 (dock minst 4 635)
 • 20,1–100 = 560 (dock minst 13 060)
 • > 100 = 419 (dock minst 56 000)

Asfalt körbana och GC (m²) 

 • < 5 = 1 225 kr (dock minst 2 781 kr)
 • 5,1–20 = 918 (dock minst 6 125)
 • 20,1–100 = 711 (dock minst 18 360)
 • > 100 = 572 (dock minst 71 100)

Små- och storgatsten (m²) 

 • < 5 = 1 671 kr (dock minst 5 013 kr)
 • 5,1–20 = 1 278 (dock minst 8 355)
 • 20,1–100 = 974 (dock minst 25 560)
 • > 100 = 772 (dock minst 9 740)

Betong-plattor (m²)

 • < 5 = 1 122 kr (dock minst 3 366 kr)
 • 5,1–20 = 835 (dock minst 5 610)
 • 20,1–100 = 629 (dock minst 16 700)
 • > 100 = 490 (dock minst 62 900)

Kantstöd (lm)

 • < 5 = 889 kr (dock minst 2 667 kr)
 • 5,1–20 = 645 (dock minst 4 445)
 • 20,1–100 = 478 (dock minst 12 900)
 • > 100 = 379 (dock minst 47 800)

Rännsten/följesten (lm)

 • < 5 = 691 kr (dock minst 2073 kr)
 • 5,1–20 = 476 (dock minst 3 455)
 • 20,1–100 = 355 (dock minst 9 520)
 • > 100 = 290 (dock minst 35 500)

Matrisbetong

 • < 5 = 2 507 kr (dock minst 7 521 kr)
 • 5,1–20 = 1 918 (dock minst 12 525)
 • 20,1–100 = 1 461 (dock minst 38 360)
 • > 100 = 1 159 (dock minst 146 100)

Förutsättning för pris

Priserna gäller under förutsättning att upptagna stenar och plattor mm. är i oskadat skick och att de är upptransporterade till Tekniska kontorets upplag på Klämmestorp.

OBS! Material läggs på anvisad plats efter tydlig kontakt med TK:s personal på plats:

Adress: Klämmestorps Gård 4, Klämmestorpsvägen

Tel: 036-10 76 44

Försänkt kantsten

För att undvika privattillverkade s.k. asfaltslimpor som försvårar vattenavrinning m.m. förbi infarter har Tekniska Kontoret beslutat att på beställning av fastighetsägaren utföra försänkt kantsten vid infarter till fast taxa.

Vid ny- och omsättning av sten krävs att beställningen görs i så god tid före arbetets utförande som planeringen kräver.

Kostnaden som debiteras framgår av nedanstående taxa, där ett fast pris gäller för en normalinfart om max 5 m, och tillägg per meter för längder däröver. Priserna är desamma för betong- och granitsten.

Taxa för omsättning av betong- och granitkantsten

 • 5 155 kr/normalinfart om max 5 m.
 • 885 kr/extra meter.

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Varje fastighetsägare har rätt till en normalinfart om max 5 m. Taxa vid beställning av flera infarter enligt ovan.

Vid breddning av en befintlig infart debiteras minst för en normalinfart.

Asfaltssågning

Asfaltssågning av typen microtrenching eller motsvarande.

Kostnad för intrång i gata, spåret lagas av entreprenör med gjutasfalt.

 • Minsta förläggningsdjup = ≥ 35 cm
 • Körbana/gång- och cykelväg = 31 kr/lm
 • Gångbana = 23 kr/lm

Undantag från prislistan

Gångbanor
Yta >100 m²

 • Om hela bredden rivs av gräventreprenören = 242 kr/ m²

Motveck i gata och gång- och cykelväg
Yta >100 m²

 • Om hela bredden rivs av gräventreprenören = 320kr/ m²

B. Park- och skogsytor

För- och efterbesiktning
Besiktning av tänkt ledningssträckning ska alltid ske före projektering och/eller igångsättning.

Skydd av träd och buskar

Träd och buskar skall skyddas från åverkan på stam eller rotzon i samband med grävnings- och schaktningsarbete. Se broschyr ”Skydda träden vid arbeten” från Länsstyrelserna via länken nedan.

Skydda träden vid arbeten, länsstyrelsernalänk till annan webbplats

 • Träd ska hägnas in med staket och det ska placeras en meter utanför trädkronans dropplinje. Om inhägnad inte är möjligt ska Tekniska Kontoret kontaktas.
 • Om träd behöver beskäras ska det ske av erfaren personal. Tekniska Kontoret föreskriver när beskärningen ska ske och vilka som får beskära träden.
 • Trädens rötter får inte utsättas för torka eller kyla. Om rötter (med en diameter över 20 mm) måste kapas ska Tekniska Kontoret kontaktas för överenskommelse av lämplig arbetsmetod.
 • Växter som grävs upp och sedan ska återplanteras ska omgående jordslås och vattnas under arbetstiden.

Packningsskador
För att motverka packningsskador djupluckras upplags- och transportytor innan återställningen påbörjas.

Återställning i närheten av träd
Ytan ska återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart.

Återställningen sker med tidigare separerade massor eller ny matjord. Överbyggnaden för träd ska bestå av 30 cm mineraljord och däröver 40 cm matjord. Där skelettjord har påverkats av grävarbeten ska återfyllning ske med skelettjordsblandning enl. AMA 13 DCL. 131.

Återställning av ytor med buskage/plantering
Återställningen sker med befintlig separerad mineraljord som täcks med 40 cm ny gödslad och torvinblandad jord anpassad till växtbäddstyp.

Återställning av gräsytor
Ytan ska återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart.

Återställningen sker med befintliga separerade massor eller ny matjord. Överbyggnaden i schaktet ska bestå av mineraljord och däröver 20 cm matjord fri från föroreningar.

Inga stenar, rötter eller grenar får vara synliga i det översta jordlagret.

Återställning av vägslänter
Ytan ska återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart.

Återställning sker med befintliga separerade massor. Efter återställning ska det inte förekomma stenar, rötter, eller annan förorening synligt i det översta jordlagret. Inte heller får jordtovor, jordmassor eller dylikt lämnas på dikeskant eller bakslänt.

Återställning av natur- och skogsmark
Ytan ska återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart.

I skogsmark ska schakten och ev. körspår återställas så naturtroget som möjligt med befintliga separerade massor.

I slåtterhävdade gräsmarker ska det efter återställning inte förekomma stenar, rötter, eller annan förorening synligt i det översta jordlagret.

Avgifter/priser

Enheter m²/st. Priserna anges i kronor. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Årlig justering av priserna sker enligt entreprenad-index grupp 114 med basmånad november.

Gräsyta

 • Etableringskostnad = 2 678 kr
 • < 100 m² = 107
 • 100–1 000 m² = 85
 • > 1 000 m² = 64

Ängsmark

 • Etableringskostnad = 2 678 kr
 • < 100 m² = 75
 • 100–1 000 m² = 53
 • > 1 000 m² = 42

Buskyta

 • Etableringskostnad = 2 678 kr
 • < 100 m² = 429
 • 100–1 000 m² = 322

Skogsmark

 • Etableringskostnad = 2 678 kr
 • < 100 m² = 64
 • 100–1 000 m² = 42
 • > 1 000 m² = 22

Ersättning för nedtagning eller skador på enskilda träd

Kostnaden beräknas efter Alnarpsmodellen 2.2, med en lägsta kostnad i kronor enligt nedan. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Årlig justering av priserna sker enligt entreprenad-index grupp 114 med basmånad november.

Träd i park- och gatumiljö

 • Etableringskostnad = 3 750
 • Minsta kostnad/träd = 53 560

Träd i naturparker

 • Etableringskostnad = 2 678
 • Minsta kostnad/träd = 5 356