search
Sök
menu
Meny
Sök

Trafikanordningsplaner, faktablad

Här hittar du vad du behöver planera vid arbete i kommunal mark. Exempelvis ge skydd åt trafikanter, arbetare samt ge framkomlighet för gående och övrig trafik.

Gång-och cykeltrafiken vid arbetsplatsen måste ordnas så att den inte skapar risker för de oskyddade trafikanterna. Speciell hänsyn tas till utsatta grupper som har svårare än andra att handskas med störningar, t.ex. synskadade och rörelsehindrade.

Trafikanordningsplanen (TA-plan) visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen och vilka avstängningar och skyltar som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.
 
Trafikanordningsplan ska upprättas av byggherren själv eller av honom anlitad entreprenör eller konsult, och granskas av väghållaren två veckor innan arbetet påbörjas.

Till trafikanordningsplanen ska även bifogas ett faktablad med uppgifter om bl.a. ansvarig utförare, plats, datum etc.

Observera! Om du har sökt grävningstillstånd behöver du inte bifoga ett faktablad – grävningstillståndet gäller då som faktablad.

Trafikanordningsplaner

Uppställning av byggställning, container, upplag och liknande

Vid uppställning av byggställning, container, upplag och liknande söker du tillstånd hos polisen. Skicka TA-plan till stadsbyggnadskontoret.

Vid upplåtelse av kommunal mark söks tillstånd hos Polisen, blankett Tillstånd ordningslagen.

Glöm inte trafikanordningsplan

Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då kräver att en trafikanordningsplan upprättas.
För mer information om bestämmelser och regleringar, se dokument nedtill på sidan.

Trafikanordningsplan (tillsammans med ansökan) skickas till: Stadsbyggnadskontoret, utveckling och trafik, 551 89 Jönköping