Egenkontroll för fastighetsägare

Hustak Jönköping öster.

Här hittar du som är fastighetsägare information om den egenkontroll som du är skyldig att göra för att hålla en god inomhusmiljö i dina fastigheter.

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Fastighetsägare har ansvar över inomhusmiljön i sina fastigheter.

Egenkontroll kallas det när fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna.

Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljön. Goda rutiner genom dokumentation gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt innan skada har uppstått. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och förtroendevalda. Man säkerställer också att kunskapen stannar inom verksamheten.

En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Områden som bör ingå i egenkontrollen

 • Ventilation
 • Radonmätning
 • Temperatur
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Avfall/farligt avfall

Ventilation

Radon

Buller

Avfall/farligt avfall

Dricksvatten, vatten

Luft

Att komma igång

För att komma igång med egenkontrollen kan man ha hjälp av följande frågeställningar:

 • Vilka krav ställs på verksamheten?
 • Vilka risker finns i vår verksamhet?
 • Vilka skriftliga rutiner behöver vi ha för att få egenkontrollen att fungera?
 • Hur dokumenterar vi de kontroller och åtgärder som genomförs?
 • Vem har ansvar för vad?
 • Vilka löpande åtgärder ska vidtas för att upprätthålla det som är bra?
 • Hur hanterar vi, bedömer och följer upp klagomål från hyresgäster och brukare?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings kommun har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information. Tillsyn kan vara kopplad till kostnader som då regleras i våra taxor.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 är under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

Anmäl klagomål på boendemiljön - buller, fukt, mögel, radon, ventilation, temperatur

pdf: Taxa enligt strålskyddslagen för solarier och radon, 2021 Pdf, 237.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT