Egenkontroll för fastighetsägare

Här hittar du som är fastighetsägare information om den egenkontroll som du är skyldig att göra för att hålla en god inomhusmiljö i dina fastigheter.

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Fastighetsägare har ansvar över inomhusmiljön i sina fastigheter.

Egenkontroll kallas det när fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna.

En välskött fastighet har ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Det är byggnadens ägare som har ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga. Vid eftersatt underhåll kan det bli problem med fukt och mögel i huset.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Intervallen är 3 respektive 6 år för olika byggnadstyper och verksamheter. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Eventuella brister som upptäcks ska åtgärdas omgående.

Byggnadens ägare är ansvarig för att OVK genomförs och protokollet skickas in till kommunen. Kommunen är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in.

Efter utförd OVK ska fastighetsägaren anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden, så att de som bor eller vistas i byggnaden lätt ska kunna se att OVK är gjord.

Använd denna e-tjänst för att skicka in protokoll från OVK för din fastighet:

Brandskydd

Radon

Du som äger flerbostadshus är skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Detta gäller även bostadsrättsföreningar. I egenkontrollen ingår radonmätning.

Jönköpings kommun kontrollerar att fastighetsägaren utför radonmätningar regelbundet och gör åtgärder för att sänka radonhalten om den är för hög. Syftet med kontrollerna är att se till att människor inte riskerar att bli sjuka av sin boendemiljö.

Ditt ansvar att mäta

Ditt ansvar som fastighetsägare är att kontrollera att radonhalten inte överstiger referensvärdet 200 Bq/m³ luft. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas och det enda sättet att upptäcka den är att utföra en mätning.

Du ska skicka analysrapporterna till oss

När du har genomfört en radonmätning och fått analysrapporterna, ska du skicka kopior på dessa till oss, se kontaktrutan på denna sida. Vi registrerar radonmätningen som blir sökbar i vår digitala tjänst.

Sök radonmätningar i flerbostadshus i Jönköpings kommun (radonregister) Länk till annan webbplats.

Läs mer här:

Radon i bostäder, Jönköpings kommun

Radon, Boverket Länk till annan webbplats.

Radon, Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Temperatur

Du som hyr ut bostäder måste se till att temperaturen inomhus är behaglig för dina hyresgäster. Normalt bör en bostad hålla mellan 22 och 26 grader. Under vissa tider på året är det svårt att hålla temperaturen inom denna nivå, till exempel vid värmebölja. Kortare perioder med temperatur ovan eller under denna temperatur klassas inte som en olägenhet enligt miljöbalken.

Enligt 26 kap. 19 § i miljöbalken ska en verksamhetsutövare (till exempel en fastighetsägare) löpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Egenkontroll av temperatur inomhus bör bland annat innehålla:

 • kontrollmätning av inomhusklimatet
 • funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
 • boendes upplevelse av inomhusklimatet
 • rutin för hantering av felanmälan eller klagomål.

Tillsynsvägledning om temperatur inomhus, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Fukt och mögel

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som har astma kan få mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt. Även personer utan allergi kan påverkas negativt i byggnader med fuktskador.

Det är verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som ska utföra mer grundliga utredningar. I de allmänna råden om fukt och mikroorganismer ges exempel på indikationer som kan ge anledning till krav på undersökningar, till exempel:

 • synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter
 • omfattande kondens på fönstrens insida vid en utetemperatur på cirka minus fem grader eller lägre
 • om fukttillskottet inomhus, under vinterförhållanden, regelmässigt överstiger 3 g/m³ luft
 • om luftfuktighetens medelvärde överstiger 7 g vatten/kg torr luft under en längre period under eldningssäsongen, vilket motsvarar cirka 45 procent relativ luftfuktighet vid 21 grader.

Tillsynsvägledning om fukt och mikroorganismer - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Buller

Som hyresvärd är det viktigt att se till att hyresgäster har en behaglig ljudmiljö inomhus. En del buller kommer utifrån och är inget som en hyresvärd kan påverka men ljud från fasta installationer ska begränsas i den mån det går. I egenkontrollprogrammet bör en åtgärdsplan finnas för att hantera klagomål på buller från fasta installationer.

Vattentemperatur

Den största faran med att ha för låg temperatur i vattensystemen är tillväxt av legionella. Legionellabakterien växer till och sprids vid duschning. För riskgrupper kan en legionellainfektion vara dödlig. Genom bra underhåll av vattensystemen kan man förhindra att legionellabakterier växer till. Får man problem med legionella kan systemet behöva saneras.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska utföra egenkontroll av systemen för att förebygga tillväxt av legionella. Viktiga punkter i ett egenkontrollprogram för vattensystem är rutiner för att:

 • kontrollera temperaturen
 • genomföra regelbunden spolning vid tappställe
 • spolning av tappställen om delar av en byggnad har stått tom under en längre tid
 • åtgärda konstaterade förhöjda nivåer av legionella.

Läs mer här:

Skötsel av vattensystem, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Legionella – legionärssjuka, 1177 Länk till annan webbplats.

Skadedjur

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren är skyldig att hålla bostäder fria från skadedjur.

Läs mer här:

Skadedjur och ohyra, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Avfall

Det är viktigt att avfall sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats.

Läs mer här:

Farligt avfall från hushåll - Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Kom igång med egenkontrollen

För att komma igång med egenkontrollen kan följande frågor vara till hjälp:

 • Vilka krav ställs på verksamheten?
 • Vilka risker finns i vår verksamhet?
 • Vilka skriftliga rutiner behöver vi ha för att få egenkontrollen att fungera?
 • Hur dokumenterar vi de kontroller och åtgärder som genomförs?
 • Vem har ansvar för vad?
 • Vilka löpande åtgärder ska vidtas för att upprätthålla det som är bra?
 • Hur hanterar vi, bedömer och följer upp klagomål från hyresgäster och brukare?

Miljö- och hälsoskyddskontorets bostadstillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information.

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomför både uppsökande och planerad tillsyn i flerbostadshus för att säkerställa att fastighetsägare i Jönköpings kommun uppfyller sitt ansvar enligt miljöbalken. Vi har också en skyldighet att utreda klagomål i boendemiljön.

I miljöbalken står att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan ställa krav på den som tillhandahåller bostäder att de ska uppfylla de krav om inomhusmiljö som finns i miljöbalken.

Senast granskad/publicerad: