Folkölsförsäljning, försäljning av folköl

Här hittar du som ska sälja eller servera folköl allt du behöver veta innan du börjar din försäljning. Först måste du göra en anmälan till kommunen. Folköl har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

I alkohollagen (2010:1622) regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer eller serverar folköl till konsument.

Tillståndsenheten ansvarar för ärenden gällande anmäld försäljning av folköl.

Anmälan

För att få sälja eller servera folköl måste du först göra en anmälan till kommunen. Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället är beläget. Anmälan kan göras via våra e-tjänster.

Anmälan om förändring eller upphörande

Förändringar i verksamheten eller bolaget, t.ex. ägarbyte, nya bolagsmän eller adress, ska anmälas till kommunen utan fördröjning. Detsamma gäller om du vill sluta med försäljningen.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster.

Att tänka på innan du anmäler försäljning av folköl

Alkohollagen ställer olika krav beroende på vilken typ av försäljning av folköl man bedriver.

Detaljhandel

Detaljhandel med folköl är tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler, andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som ur hygienisk synpunkt är godkänt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:20) om hygien, eller vara registrerad hos kommunen i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (prop. 2009/10:125 s. 82). Detta medför att anläggningen ska uppfylla vissa hygieniska krav enligt nämnda författningar.

Vidare krävs att det utrymme där försäljningen äger rum ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och att där också säljs mat. Med det menas att det ska finnas ett varierat utbud av matvaror, vilket innebär att till exempel bensinstationer som inte har livsmedelsbutik eller korvkiosker inte heller får sälja folköl.

Servering

Likt för detaljhandel ska även lokaler som används för servering av folköl vara godkända enligt ovan nämnda rättsakter om livsmedelshygien. Verksamheten ska också vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt som folkölsförsäljning pågår.

Tillverkare av folköl

Detaljhandel med folköl får även ske av de som tillverkar folköl. Sådan försäljning kan avse sin egen såsom andra producenters folköl. Sådan försäljning får ske utan krav på försäljningslokalen eller att det ska finnas mat till försäljning enligt 5 kap. 5§ 2 st alkohollagen.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan om försäljning av folköl.

Du som säljer folköl ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Reglerna finns i alkohollagen (2010:1622). Observera att lagen skiljer på servering av folköl och detaljhandel med sådan.

En del av egenkontrollen är att bolaget, föreningen eller näringsidkaren ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner personalen i verksamheten ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen. Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

Tillsyn

Tillståndsenheten utför tillsynsbesök hos de verksamheter som har försäljning eller servering av folköl. Vid tillsynen kan bland annat följande kontrolleras: egenkontrollprogram, rutiner för ålderskontroll, rutiner mot langning, skyltning för 18-årsgräns och marknadsföring.

Tillsynsbesöken kan tillståndsenheten genomföra med personal från exempelvis Polisen. Tillsyn som genomförs tillsammans med andra myndigheter kallas för samordnad tillsyn.

Vad händer när ett tillsynsärende öppnas?

Tillståndsenheten öppnar ett tillsynsärende för att utreda om bolaget, föreningen/ eller näringsidkaren uppfyller lagkraven. Vid eventuella brister ges bolaget, föreningen eller näringsidkaren möjlighet att inkomma med synpunkter på bristerna.

Tillståndsenhetens ambition är alltid att rättelse ska ske frivilligt. Beroende på hur allvarlig tillståndsenheten bedömer att bristen är, så är det dock inte alltid möjligt med enbart frivillig rättelse. I de fall den slutliga utredningen visar att bristen är konstaterad kan det innebära att åtgärder behöver vidtas genom att besluta om varning eller förbud.

Förklaring till beslut enligt alkohollagen

Om den som säljer eller serverar folköl inte följer lagen kan kommunen fatta beslut om åtgärd. Härefter förklaras de olika besluten som kan fattas.

Varning

Kommunen kan meddela den som säljer eller serverar folköl en varning. Det innebär att allvarliga brister har framkommit, dock inte så pass allvarliga att försäljningen ska förbjudas. Fortsätter tillståndshavaren göra fel efter varningen så kan kommunen besluta om förbud.

Försäljningsförbud

Ett försäljningsförbud innebär att kommunen förbjuder företagaren att sälja eller servera folköl under en period, upp till tolv månader. Det här beslutet använder kommunen när företagaren brutit mot lagen på ett mycket allvarligt sätt.

Avgifter

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av din anmälan. Kommunen har dock rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten.

Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget, föreningen eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bolaget eller näringsidkaren får en faktura på tillsynsavgiften som tas ut en gång om året.

Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan.

Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.

Avgifter vid försäljningstillstånd av tobak samt anmäld detaljhandel av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl eller receptfria läkemedel Pdf, 177.1 kB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

E-post: Tillståndsenheten

Erica Kvarneving, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 37

Sandra Fagerberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 34 86

Felicia Lundgren, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 79 87

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping