search
Sök
menu
Meny

Läkemedelsförsäljning

För att du ska få sälja receptfria läkemedel i din butik finns det regler som ska följas. Kommunen kontrollerar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel utanför apoteket.

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan de orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på dig som vill sälja läkemedel.

Försäljningen är reglerad genom lagar som syftar till att säkerställa att läkemedel hanteras och säljs på ett korrekt sätt. Detaljhandeln ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedel inte skadar människor, djur, egendom eller miljö samt att kvaliteten inte försämras.

Anmälan

För att sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Försäljning utan anmälan innebär en potentiell risk för patientsäkerheten eftersom läkemedel lämnat den legala läkemedelskedjan. 

Vid förändringar i verksamheten måste du göra en anmälan om väsentliga förändringar till Läkemedelsverket. Likaså om du vill sluta sälja läkemedel eller vid ägarbyte måste en avanmälan göras av den gamla ägaren samt en ny anmälan av den nya ägaren så att samtliga uppgifter blir korrekta. Formulär finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverketlänk till annan webbplats

Egenkontrollprogram

Innan du kan påbörja försäljningen måste du utforma ett egenkontrollprogram som ska bestå av tydliga skriftliga instruktioner som beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får bara säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. Nikotinläkemedel får inte säljas om man kan misstänka att läkemedlet ska lämnas vidare (langas) till någon som inte har fyllt 18 år. I butiken ska det finnas en tydlig och klar synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinkäkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Exponering

Läkemedel ska exponeras på ett sätt att det tydligt framgår att produkterna är läkemedel. Detta kan göras exempelvis genom skyltning.

Inköp

Läkemedel ska köpas från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek, se lista på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverketlänk till annan webbplats

Hantering och förvaring

När du tar emot läkemedelsleveranser är det viktigt att leveransen omgående kontrolleras. Vissa läkemedel kräver kylförvaring och måste snabbt placeras i kylskåp.

Läkemedel får endast säljas i sin originalförpackning. En förpackning som öppnats, har synliga fel/brister eller för kort hållbarhet får inte lämnas ut.

Det bör finnas en särskilt utmärkt plats för förvaring av dessa utsorterade läkemedel så att de inte av misstag säljs till konsumenter.

Läkemedel ska antingen vara inlåsta eller vara under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att någon öppnar förpackningen, tar eller förstör läkemedlet.

Reklamation av läkemedel

Med reklamationer menas att någon påtalar att de misstänker kvalitetsbrister eller fel på läkemedel.

Om konsumenten återlämnar ett läkemedel så får det inte säljas på nytt eftersom man inte vet hur läkemedlet förvarats.

Det är viktigt att den som säljer läkemedel till konsumenter hjälper till att förmedla reklamation. Du är skyldig att ta emot reklamationer även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.

Indragning, återkallande av läkemedel

Med indragning avses läkemedel som återkallas. Meddelande om indragning ska sparas. Om orsaken till indragningen är så allvarlig att läkemedlet måste dras in är du skyldig att ta emot läkemedel oavsett om du har sålt eller inte har sålt den aktuella förpackningen till konsumenten.

Rådgivning

Det är endast personal med farmaceutisk kompetens som ska ge kunden råd och rekommendationer om hur till exempel läkemedel ska doseras. Det innebär att du som säljer läkemedel bör hänvisa kunden till öppenvårdsapotek eller informera om var konsumenten kan få farmaceutisk hjälp. Den nationella läkemedelsupplysningen, information via fass och Läkemeldelsverket kan vara sådana källor.

Kunden kan informeras om farmaceutisk rådgivning på olika sätt, såsom anslag direkt i anslutning till läkemedlen eller muntligen via personal i butiken.

Tillsyn och avgifter

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och tar ut en tillsynsavgift som för närvarande är 1600 kronor per kalenderår. Avgiften är lika stor oavsett när under året anmälan (eller avanmälan) görs.

Kommunen har ett kontrollansvar och har rätt att ta betalt för sin kontroll. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket som har befogenheter att vidta åtgärder för att handlaren ska rätta sig.

Kommunens avgift är

  • 2000 kr om du enbart säljer receptfria läkemedel
  • 3500 kr om du säljer receptfria läkemedel och antingen folköl eller tobak
  • 5000 kr om du säljer receptfria läkemedel, folköl och tobak.


Rapportera försäljning

Du ska rapportera hur mycket läkemedel som säljs i din butik. Detta görs varje månad eller kvartal till Apotekens Service AB via deras webbplats.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping