Bekämpningsmedel, regler och tillsyn

En kvinna i skyddsutrustning sprutar bekämpningsmedel över växter i ett växthus.

Här finns information om användning av bekämpningsmedel. Exempelvis vilka regler det finns för hur hanteringen ska gå till för att inte skada människor och miljö.

Bekämpningsmedel kan skada människor och miljön. Säkerhetsdatabladen ger viktig information om preparaten. I många fall kan mekanisk rensning ge ett gott resultat.

Innan man besprutar ska man fundera över vilket behov man egentligen har av att använda be-kämpningsmedel. För att skydda människor och miljön finns det regler om hur hanteringen får gå till, och i vissa fall krävs tillstånd. Det är bra att känna till att bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocider. 

Om växtskyddsmedel eller biocider ska användas behövs oftast tillstånd, anmälan eller underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansökan om tillstånd eller anmälan om spridning och underrättelse

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, allmänna parker och trädgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- och anläggningsarbeten och i övrigt på ytor av grus, asfalt och betong.

Skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs innan spridning av växtskyddsmedel på banvall eller områden större än 1000 m² (dock ej åkermark) där allmänheten får färdas fritt. Anmälan ska skickas in senast fyra veckor innan planerad spridning.

Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden. Till din hjälp för underrättelse om spridning av biocider kan du använda dig av en ifyllningsbar pdf-blankett som du skickar per post eller så använder du e-blanketten som skickas digitalt.

Underrättelse, spridning av biocider, formulär och blankett

pdf blankett: Ansökan anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel Pdf, 953.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Exempel på alternativa metoder beskrivs i foldern "Släpp in naturen". Foldern "Användning av bekämpningsmedel" besvarar frågan om vilka bekämpningsmedel som får användas och vem som får använda dem. Miljösamverkan har i en folder "Vägledning för kemisk bekämpning inom Jönköpings län" sammanfattat bestämmelser kring användning av kemiska bekämpnings- medel,  både bekämpning av oönskad växtlighet och av skadedjur.

Förordning om bekämpningsmedel (2014:425) Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Bekämpningsmedelsregistret  Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

De taxor och avgifter som tas ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 är under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

Inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Följ länken som innehåller blanketter för tillstånd gällande yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd för olika verksamheter

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44