search
Sök
menu
Meny
Sök

Cisterner, tankar för olja, regler och tillsyn

Två cisterner som står innanför en invallning.

Här finns information om vad som gäller för dig som äger en cistern eller oljetank. Exempelvis förberedelse innan installationen, kontroller och placering.

En cistern eller oljetank måste kontrolleras regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Du som äger cisternen är också den som blir ansvarig om man behöver sanera.

Förändrade regler om cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, samt i MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska

Uppgifter om cistern som tagits ur bruk

Om du slutar att använda en cistern som ligger under marken, ska den i första hand grävas upp och och tas bort. Det gör du efter att cisternen är tömd och rengjord.

Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte går att ta bort cisternen, bör du fylla den helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall. Det får transporteras och tas omhand endast av företag som har tillstånd för detta. Om du upptäcker en markförorening ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret omedelbart.

När cisternen tagits ur bruk ska du skriftligt anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret Anmälan är avgiftsfri.

pdf blankett: Uppgifter om cistern som tagits ur bruk Pdf, 755.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 755.5 kB)

KONTAKT

Muhaimn Al-Thwaini
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 72 13

Räddningstjänsten
036-10 50 00