search
Sök
menu
Meny

Cisterner, tankar för olja, regler och tillsyn

Två cisterner som står innanför en invallning.

En cistern eller oljetank måste kontrolleras regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Du som äger cisternen är också den som blir ansvarig om man behöver sanera.

Vi har tagit fram två foldrar som kan vara till din hjälp:

  • Säker kemikaliehantering, innehåller exempel på vad man kan göra för att förebygga skador på människor och miljön.
  • Vad gäller för din cistern? handlar bland annat om informationsplikt, placering och kontroller.

Båda foldrarna kan laddas ner som pdf (se nedan) eller beställas från miljö- och hälsoskyddskontoret (se Kontakt).

Nya regler om cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, samt i MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätska

När man installerar en cistern som ska innehålla olja eller liknande ska miljö- och hälsoskyddskontoret informeras skriftligt minst 4 veckor innan du börjar använda cisternen. Det gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Vid handläggning av information tas en avgift ut enligt Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Dokument

Blankett: Cisterner, information om installation av anordning för förvaring av brandfarlig vätskaöppnas i nytt fönster (pdf, 90 kB)

Uppgifter om cistern som tagits ur bruk

Om du slutar att använda en cistern som ligger under marken, ska den i första hand grävas upp och och tas bort. Det gör du efter att cisternen är tömd och rengjord.

Påfyllningsrör, avluftningsledning och andra friliggande rördelar ska tas bort. Om det inte går att ta bort cisternen, bör du fylla den helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall. Det får transporteras och tas omhand endast av företag som har tillstånd för detta. Om du upptäcker en markförorening ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret omedelbart.

När cisternen tagits ur bruk ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret på blanketten nedan. Anmälan är avgiftsfri.

Dokument

Uppgifter om cistern som tagits ur bruköppnas i nytt fönster (pdf, 92.9 kB)

Kontakt

Therese Mattisson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Räddningstjänsten
036-10 70 00