Gränna kemiska tvättanstalt

Kartbild över området.

I centrala Gränna, i korsningen Brahegatan/Prästgränd, låg det en kemtvätt mellan åren 1947-1958 som har förorenat en eller flera fastigheter. Området är riskklassat av länsstyrelsen och prioriterat av Jönköpings kommun. På fastigheten och runtomkring är det bostadsbebyggelse.

Under 2019 gjordes miljöteknisk undersökningar som visade på höga föroreningshalter i jord och grundvatten men låga halter av förorening i inomhusluften och i dricksvattnet på fastigheten.

Vad ska göras nu?

Fördjupade undersökningar påbörjas under hösten 2022. Syftet med undersökningen är att hitta föroreningskällan och avgränsa föroreningen, riskbedömma och komma fram till om åtgärd krävs och i så fall vilken.

Hur blir fastighetsägare berörda?

Jönköpings kommun och/eller länsstyrelsen informerar de fastighetsägare och boende som berörs.

Är det farligt att bo i huset?

Det finns inga uppmätta halter som innebär någon risk i dricksvattnet.

2016 gjordes en mätning av innomhusluften i byggnaden där kemtvätten låg som visade på något höga halter av klorerade lösningsmedel.

2018 genomfördes därför ventilationsåtgärder för att åtgärda problemet. Efter åtgärderna genomförde fastighetsägaren mätningar som visade på halter som inte innebar någon risk för hälsa.

I förstudien 2019 fanns inga halter som innebär risk för hälsa.

Finns det risker för grannfastigheterna?

Vi har en förmodad källförorening i närheten av byggnanden. Spridningen av föroreningen bedöms vara relativt begränsad och den spridning som förekommer innebär inte några risker för människors hälsa.

Hur påverkas framkomligheten i Gränna vid undersökningen?

Undersökningen kommer inte att innebära någon stor påverkan på framkomligheten. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på vägen ned under ca. 1-2 veckor i oktober/november

När blev denna byggnad bostad?

Enligt bygglovsansökan blev byggnaden bostad år 1977.

Varför gjorde man inga provtagningar vid ändring av markanvändning?

När kemtvätten var aktivt fanns ingen kunskap om hur denna typ av verksamhet påverkade miljön.

Hur kunde kommunen ge bygglov för bostäder?

Byggnaden blev bostad 1977. Detta är länge sedan och på den tiden fanns ingen kunskap om kemtvättar och dess kemikaliers potentiella påverkan på miljö och hälsa.

Senast granskad/publicerad: