Förorenad mark Sunds glasbruk

Sunds glasbruk låg i samhället Sund i Jönköpings kommuns östra del och var aktivt mellan åren 1874 till 1914. Därefter flyttade verksamheten till Äng och fortsatte ha produktion fram till 1928 då verksamheten lades ned.

Vad ska göras nu?

En fördjupad undersökning kommer att göras under 2022. Syftet med undersökningen är att hitta föroreningskällan och avgränsa föroreningen, riskbedömma och komma fram till om åtgärd krävs och i så fall vilken.

Vad har hänt sedan 2014?

Jönköpings kommun har under flera år sökt bidrag från Naturvårdsverket. Det har fram till idag funnits objekt med högre risk och därför har de prioriterats.

Hur blir fastighetsägare berörda?

Jönköpings kommun och/eller länsstyrelsen informerar de fastighetsägare och boende som berörs.

Är det farligt att bo i huset?

Nej! Föroreningar som arsenik, bly och kadmium som finns i marken på fastigheten som glasbruket låg på bedöms inte utgöra en risk för inomhusmiljön.

Det finns heller inga uppmätta halter som innebär någon risk för dricksvatten.

Finns det risker för grannfastigheterna?

Det kan eventuellt finnas risker för grannfastigheter om glasrester skulle ha deponerats som t.ex. används för utfyllnad utanför huvudfastigheten. Det finns uppgifter om att deponering ska ha skett i lilla Nätaren. Dock så är det här inga bekräftade uppgifter.

Brunnar i närområdet som undersökts har ej påvisat förhöjda halter. Någon spridning i övrigt har inte konstaterats vid utförd MIFO-Fas 2. I samband med huvudstudien kommer spridningsrisken att beaktas.

Hur påverkas framkomligheten i Sund vid undersökningen?

Inte mycket alls. Begränsad framkomlighet på vägen under en begränsad tid (ca 1-2 veckor i oktober).

När blev denna byggnad bostad?

Enligt bygglovet för fritidshus blev denna byggnad bostad år 1967.

Varför gjorde man inga provtagningar vid ändring av markanvändning?

Under den tidsepok som glasbruket var aktivt fanns ingen lagstiftning på miljöområdet och ingen kunskap om glasbruk och dess föroreningar.

Hur kunde kommunen ge bygglov för bostäder?

Byggnaden blev fritidshus 1967. Idag används byggnaden som bostad. Detta är länge sedan och på den tiden fanns ingen begränsad kunskap om glasbruk och dess potentiella påverkan på miljö och hälsa

Finns det fler glasbruk som ni inte har koll på där det kan finnas problem?

Vi har gjort en detaljerad kartläggning av potentiellt förorenade områden i kommunen inklusive glasbruk. Den visar att det har funnits ett fåtal glasbruk. Glasbruket i Gränna har sedan tidigare sanerats.

Vi jobbar systematiskt med de objekt som är i högst riskklass då det är de som innebär störst risk för hälsa och miljö.