search
Sök
menu
Meny
Sök

Kemikalier, regler och tillsyn

Tunnor och fat med olja och drivmedel.

Här hittar du information om vilka rutiner som gäller vid användning av kemikalier (kemiska produkter). Många kemikalier påverkar människor och miljön.

Tänk på!

 • Faromärkning på svenska
 • Säkerhetsdatablad på svenska för farliga kemikalier som används på arbetsplatser
 • Barnskyddande förslutning på vissa farliga konsumentprodukter
 • Kännbar varningsmärkning på vissa farliga konsumentprodukter
 • Tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter (länsstyrelsen)
 • Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister

Kemikalier (kemiska produkter) innebär både rena kemiska ämnen och blandningar av flera ämnen. Många kemikalier påverkar människor och miljön. Enligt miljömålet Giftfri miljö ska användningen av farliga ämnen om möjligt upphöra.

När kemikalier blir avfall

När kemikalier blir avfall räknas de som farligt avfall. Privatpersoner ska lämna in dem på någon av kommunens sortergårdar. Besök sidan om Farligt avfall i verksamheter.

Farligt avfall i verksamheter Öppnas i nytt fönster.

June Avfall Länk till annan webbplats.

Rutiner för att minska miljöpåverkan

Exempel på rutiner för att minska verksamhetens påverkan på miljön

 • Minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier för att undvika eller minska utsläpp av föroreningar.
 • Hantera och förvara kemikalierna på bästa sätt. Läs i foldern Säker kemikaliehantering.
 • Förbättra kunskapen om de kemikalier som används genom att upprätta en kemikalieförteckning. Läs i Vägledning till kemikalieförteckning.
 • Undvik produkter som innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.
 • Undvik prioriterade ämnen enligt vattendirektivet, bilaga 10 till beslut 2455/2001/EG om ändring av direktiv 2000/60/EG

Kemikalieinspektionen, om kemiska produkter i butiker Länk till annan webbplats.

Rutiner vid inköp av kemikalier

Exempel på rutiner vid inköp av kemikalier:

 • Utse en person som är ansvarig för verksamhetens alla kemikalieinköp.
 • Efterfråga miljömärkta produkter eller produkter som inte innehåller särskilt farliga ämnen. Sök på produkttypen, t.ex. diskmedel, i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och du får en lista på utfasnings- och/eller riskminskningsämnen. Ange vid inköp att ni vill undvika dessa. Ett annat exempel på hjälp vid inköp är Miljöstyrningsrådet
 • Ställ krav på kompletta säkerhetsdatablad.

REACH

EU:s kemikalieförordning REACH införs stegvis. Den är en mer omfattande kemikalielagstiftning än den tidigare och lägger ett större ansvar på alla företag. På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om vad REACH innebär.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Faromärkning av kemikalier

EG-förordningen (1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) gäller i Sverige och övriga EU sedan den 20 januari 2009. Detta innebär att farliga kemikalier kan vara märkta både med farosymboler och annan faromärkning enligt tidigare regler och med s.k. faropiktogram enligt den nya lagstiftningen.
På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om CLP-förordningen.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Giftfri miljö, mål för Jönköpings län

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö preciseras så att med målet avses att:

 • den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden
 • användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört
 • spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga
 • förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö
 • kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräckligt för riskbedömning, och information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

De nationella miljömålen, Miljömålsportalen Länk till annan webbplats.

Avgifter, taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

KONTAKT

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01