search
Sök
menu
Meny

Kemikalier, regler och tillsyn

Tunnor och fat med olja och drivmedel.

Kemikalier (kemiska produkter) innebär både rena kemiska ämnen och blandningar av flera ämnen. Många kemikalier påverkar människor och miljön. Enligt miljömålet Giftfri miljö ska användningen av farliga ämnen om möjligt upphöra.

Tänk på!

 • Faromärkning på svenska
 • Säkerhetsdatablad på svenska för farliga kemikalier som används på arbetsplatser
 • Barnskyddande förslutning på vissa farliga konsumentprodukter
 • Kännbar varningsmärkning på vissa farliga konsumentprodukter
 • Tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter (länsstyrelsen)
 • Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister

När kemikalier blir avfall

När kemikalier blir avfall räknas de som farligt avfall. Privatpersoner ska lämna in dem på någon av kommunens sortergårdar. Verksamheter får mer information i foldern Farligt avfall i verksamheter, se Länkar.

Exempel på rutiner för att minska verksamhetens påverkan på miljön

 • Minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier för att undvika eller minska utsläpp av föroreningar
 • Hantera och förvara kemikalierna på bästa sätt (se foldern Säker kemikaliehantering)
 • Förbättra kunskapen om de kemikalier som används genom att upprätta en kemikalieförteckning (se foldern Vägledning till kemikalieförteckning)
 • Undvik produktern innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO
 • Undvik prioriterade ämnen enligt vattendirektivet, bilaga 10 till beslut 2455/2001/EG om ändring av direktiv 2000/60/EG (se Miljösamverkan F)

Exempel på rutiner vid inköp av kemikalier:

 • Utse en person som är ansvarig för verksamhetens alla kemikalieinköp.
 • Efterfråga miljömärkta produkter eller produkter som inte innehåller särskilt farliga ämnen. Sök på produkttypen, t.ex. diskmedel, i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och du får en lista på utfasnings- och/eller riskminskningsämnen. Ange vid inköp att ni vill undvika dessa. Ett annat exempel på hjälp vid inköp är Miljöstyrningsrådet
 • Ställ krav på kompletta säkerhetsdatablad.

REACH

EU:s kemikalieförordning REACH införs stegvis. Den är en mer omfattande kemikalielagstiftning än den tidigare och lägger ett större ansvar på alla företag. På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om vad REACH innebär.

Faromärkning av kemikalier

EG-förordningen (1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) gäller i Sverige och övriga EU sedan den 20 januari 2009. Detta innebär att farliga kemikalier kan vara märkta både med farosymboler och annan faromärkning enligt tidigare regler och med s.k. faropiktogram enligt den nya lagstiftningen. På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om CLP-förordningen.

Giftfri miljö - mål för Jönköpings län

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö preciseras så att med målet avses att:

 • den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden
 • användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört
 • spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga
 • förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö
 • kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräckligt för riskbedömning, och information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Besök hos verksamheter inom Hedenstorps industriområde, 2017

Under 2017 besökte miljö- och hälsoskyddskontorets personal verksamheter på norra och södra Hedenstorp.
Vi genomförde ett projekt där vi tittade på eventuella risker för att utsläpp skulle kunna ske till dag- och spillvatten. Vi kontrollerade bl.a.

 • placering av kemikalier
 • behov av brunnstätningar
 • absorbenter för upptag av spill
 • kunskap om ledningsnät
 • placering av dagvattenbrunnar samt golvbrunnar inomhus

Rapport från tillsynen finns under Dokument.

Foldrar och mallar

Läs mer om kemikalier i våra foldrar. Exempel på kemikalieförteckning (som excelfil) finns på sidan Egenkontroll för industrier.

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Therese Mattisson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Maria Hedsund-Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 66