PCB, inventering och sanering av PCB

Två personer i full skyddsutrustning vid en PCB-sanering.

Här hittar du som är fastighetsägare information om ditt ansvar för inventering och sanering av PCB i byggnader.

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler.

Krav på inventering och sanering

Förordning (2007:19) om PCB m.m. med ändringar införda genom 2010:963 ställer bl.a. krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

Fog och golvmassor som innehåller PCB i halter

  • över 500 ppm (500 mg/kg) - ska redan vara sanerade. Finns fog kvar ska sanering ske snarast.
   • 50-500 ppm - ska saneras senast i samband med rivning, renovering eller ombyggnation
    • under 50 ppm krävs inga åtgärder.

    Övriga produkter/varor som innehåller PCB ska märkas tydligt.

    Sanering

     • Eventuellt sker samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan.
      • Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet.

      Fastighetsägare ansvariga för inventering och sanering

      När inventering av PCB har genomförts ska blanketten skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

      Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita fogentreprenörer som arbetar enligt de metoder Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, rekommenderar vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten.

      Saneringen ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret för varje fastighet och byggnad. Anmälan ska ske i god tid, senast tre veckor innan saneringen påbörjas. Anmälan bör innehålla en beskrivning av den saneringsmetod som kommer att användas, de försiktighetsmått som planeras vid saneringen och tidplan.

      En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls. Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet. Gör kontroller av saneringsarbetet på plats.

      Anmäl i god tid till miljö- och hälsoskyddskontoret

      När inventering av PCB har genomförts ska blanketten skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

      Innan sanering sker ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan ska göras i god tid, senast 3 veckor innan saneringen påbörjas.

      Miljö- och hälsoskyddskontoret granskar anmälan och miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut. Miljö- och hälsoskyddskontoret genomför eventuella inspektioner vid saneringen.

      pdf-blankett: Inventering av PCB i byggnad Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

      pdf-blankett: Anmälan om PCB sanering Pdf, 889.4 kB, öppnas i nytt fönster.

      pdf-blankett: Anmälan Slutrapport - sanerad PCB Pdf, 235.1 kB, öppnas i nytt fönster.

      Rivning

      Vid en rivning av en byggnad ska en anmälan lämnas till stadsbyggnadskontoret innan rivningen. Stadsbyggnadskontoret ställer eventuellt krav på en kontrollplan för rivningen. Kontrollplanen ska vara baserad på en materialinventering som gjorts för att identifiera t.ex. ämnen och produkter som är farligt avfall. Gör alltid en materialinventering innan rivning oavsett om stadsbyggnadskontoret kräver en kontrollplan för rivningen eller inte. Vid rivning måste man också ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras som farligt avfall.

      Rivningslov och rivningsanmälan, Stadsbyggnadskontoret

      pdf-blankett: Anmälan Slutrapport - sanerad PCB Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster.

      Information till hjälp

      Senast granskad/publicerad:

      KONTAKT

      Miljöskyddsenheten
      Miljö- och hälsoskyddskontoret
      Kontaktcenter
      Telefon 036-10 50 00