search
Sök
menu
Meny

PCB, inventering och sanering av PCB

Två personer i full skyddsutrustning vid en PCB-sanering.

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB.

Krav på inventering och sanering

Förordning (2007:19) om PCB m.m. med ändringar införda genom 2010:963 ställer bl.a. krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

Fog och golvmassor som innehåller PCB i halter

  • över 500 ppm (500 mg/kg) - ska redan vara sanerade. Finns fog kvar ska sanering ske snarast.
  • 50-500 ppm - ska saneras senast i samband med rivning, renovering eller ombyggnation
  • under 50 ppm krävs inga åtgärder.

 Övriga produkter/varor som innehåller PCB ska märkas tydligt.

Sanering

  • Eventuellt sker samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret med anledning av inventeringsresultat och handlingsplan.
  • Vid upphandling av sanering är det viktigt att kontrollera att de personer som ska genomföra saneringen har behörighet.

Anmäl i god tid till miljö- och hälsoskyddskontoret

Innan sanering sker ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Anmälan ska göras i god tid, senast 3 veckor innan saneringen påbörjas.

Miljö- och hälsoskyddskontoret granskar anmälan och svarar på den med ett beslut. Miljö- och hälsoskyddskontoret genomför också eventuella inspektioner vid saneringen.

Fastighetsägare är ansvariga för inventering och sanering!

Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita fogentreprenörer som arbetar enligt de metoder Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, rekommenderar vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten.

Saneringen ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret för varje fastighet och byggnad. Anmälan ska ske i god tid, senat tre veckor innan saneringen påbörjas. Anmälan bör innehålla en beskrivning av den saneringsmetod som kommer att användas, de försiktighetsmått som planeras vid saneringen och tidplan.

En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls. Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet. Gör kontroller av saneringsarbetet på plats.

Rivning

Vid en rivning av en byggnad ska en anmälan lämnas till stadsbyggnadskontoret innan rivningen (se länk nedan). Stadsbyggnadskontoret ställer ev krav på en kontrollplan för rivningen. Kontrollplanen ska vara baserad på en materialinventering som gjorts för att identifiera t.ex. ämnen och produkter som är farligt avfall. Gör alltid en materialinventering innan rivning oavsett om stadsbyggnadskontoret kräver en kontrollplan för rivningen eller inte. Vid rivning måste man också ta bort det material som sitter intill PCB-fogen, eftersom PCB kan ha vandrat in i angränsande material. Även om fogen tidigare har sanerats, ska angränsande material tas bort. Det förorenade materialet ska hanteras som farligt avfall.

Folder

Läs mer om PCB i vår folder, eller följ länkarna nedan.

Inventering av PCB i byggnad

När inventering av PCB har genomförts ska blanketten skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan om PCB-sanering

Blanketten skickas in av fastighetsägaren när saneringen planlagts, men i god tid – senast tre veckor innan den ska påbörjas.

Med anmälan ska följande bilagor lämnas:

  • Analysprotokoll över utförd PCB-analys
  • Situationsplan över området med ev. lekplatser och odlingar markerade (utvändig sanering)

Kontakt

Max Lindenmo Linck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 59 30

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77