Solarium, regler och anmälan

Här hittar du som ska starta ett solarium eller redan bedriver verksamhet information om vilka regler du är skyldig att följa.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsyn på solarier för att du som fyllt 18 år ska kunna sola säkert.

Ålderskrav 18 år för att sola

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att kunden fyllt 18 år. Det ska även finnas en tydlig skylt med information om åldersgränsen uppsatt. Nytt med lagändringen är också att verksamheten ska ha dokumenterade rutiner för kunskap samt hur ålderkontrollen sker.

Exempel på hur verksamheten kan lösa kontrollen finns på Strålsäkerhetens hemsida. Där finns även länkar till gällande lagar och föreskrifter.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5 Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS 2006:4 Länk till annan webbplats.

Råd för att skydda din hälsa, länk till affisch från Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Tänker du starta eller bedriver du verksamhet med solarium?

Du som bedriver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.

Ett kosmetiskt solarium innebär solarium som är avsett att bestråla människor med UV-strålning i syfte att göra huden brun.

Enligt föreskrifterna gäller bland annat följande:

  • Verksamheten ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 6 veckor före start
   • I obemannad verksamhet ska solariers strömförsörjning vara försedd med ett extra tidur som slår av strömmen efter högst 15 minuters användning.
    • Solarierna ska vara märkta väl synligt med UV-typ 3
     • Solarierna ska ha en märkning med UV-lysrörs ekvivalenskod och XY-intervall samt referenstypbeteckning hos andra UV-strålkällor.
      • Solarierna ska vara utrustade med lysrör/lampor enligt tillverkarens märkning/referenstypbeteckning alternativt utrustade med lysrör vars ekvivalenskod stämmer överens med solariets märkning.
       • Solarierna ska även ha en varningstext att UV-strålning kan skada ögon och hud m.m.
        • Solarierna ska vara placerat eller avskärmat så att kunder och ev. personal inte bestrålas oavsiktligt
         • Skyddsglasögon som uppfyller kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010 ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet
          • Exponeringsschema med tillhörande anvisningar från tillverkaren ska finnas väl synligt för den som använder solariet
           • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch i färg Råd för att skydda din hälsa ska finnas uppsatt i minst A3 format väl synligt för den som ska använda solariet
            • Solariet får inte förmedla eller tillhandahålla produkter till allmänheten som är avsedda att förstärka UV-strålningens verkningar.

            I övrigt gäller även:

             • Lokalen ska ha en för verksamheten godtagbar ventilation, vilket ska kunna styrkas med protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Luftomsättningen bör vara minst 7 liter/sekund och person.
              • Det ska finnas ett separat städutrymme samt goda rutiner för städning av lokalen. Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och textilier får inte förekomma
               • Det ska finnas papper och desinfektionsmedel för rengöring vid samtliga solarium, så att kunden själv kan rengöra före/efter solning. Det ska också finnas fungerande rutiner så att verksamhetsutövaren regelbundet rengör och desinficerar solarierna
                • Är skyddsglasögonen av flergångstyp ska det finnas väl fungerande desinfektionsrutiner för dessa.

                Anmälan starta eller driva solarium

                Anmäl det på blanketten Anmälan om att starta eller driva solarium, se länk nedan. Till anmälan ska du bifoga

                • Planritning över lokalens utformning, rum med solarier, toalett, dusch och städutrymme.
                • Redovisning av ventilationen.
                • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010.
                • Redovisning av hygienrutiner för verksamhet

                Taxa 2021 är under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

                Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

                pdf blankett: Anmälan om att starta eller driva solarium Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

                pdf: Taxa enligt strålskyddslagen för solarier och radon, 2021 Pdf, 237.6 kB, öppnas i nytt fönster.

                Senast granskad/publicerad:

                KONTAKT