Tillsyn av offentliga lokaler

Här hittar du information om Miljö och hälsoskyddskontorets tillsyn av offentliga lokaler; bassängbad, gym och träningslokaler, campingplatser med mera.

Bassängbad, anmälan, tillstånd och kontroll

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Om du tänker öppna ett bassängbad ska du anmäla det till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan start.

Temperaturen i vattnet och inomhusluften vid en bassäng är relativt hög. Detta gynnar tillväxten av mikroorganismer och bildningen av kemiska föroreningar.

I ett bassängbad kan följande hälsorisker uppstå:

 • Risken för överföring av smitta ökar när många människor befinner sig tillsammans på en liten yta.
 • Hudens förmåga att skydda mot infektioner och påverkan av kemiska ämnen försämras i vatten.
 • Man kan råka svälja vatten som innehåller skadliga bakterier, t.ex. genom en kallsup.
 • Bakterier kan komma in i sår på huden.
 • Bakterier kan komma in i ögon eller öron, som är känsliga för infektioner.
 • Kemiska föroreningar kan bildas i vattnet, t.ex. trikloraminer

Egenkontroll

All badverksamhet måste kontrolleras för att minimera risken för att badning ska medföra hälsorisker. Det är den som driver verksamheten som ansvarar för att ett kontrollprogram upprättas och följs. Kravet om egenkontroll regleras i 26 kap. 19 § miljöbalken samt återfinns i hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).

Verksamhetsutövaren bör anpassa egenkontrollen till den aktuella verksamheten och där det är relevant - ha dokumenterade rutiner för bland annat följande:

 • övervakning av desinfektionsmedlets effekt,
 • provtagning för laboratoriesanalys av bassängvattnet,
 • övervakning av luftkvaliteten i inomhusbad,
 • dosering av desinfektionsmedel,
 • att reningsanläggningens kapacitet inte överskrids,
 • städning och rengöring av bassänger och övriga utrymmen,
 • skötsel och underhåll av lokaler, reningsanläggning och ventilationsanläggning,
 • hygíenregler för badande och besökare,
 • åtgärder vid föroreningar i bassängvattnet, exempelvis fekala föroreningar,
 • hantering av driftstörningar eller liknade händelser, där det framgår vilka driftstörningar som ska rapporteras till tillsynsmyndigheten och
 • hantering av klagomål från badande och besökare.

Egenkontrollen bör också innehålla en dokumenterad teknisk beskrivning av badanläggningen inklusive reningsanläggningen.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om egenkontroll.

Folkhälsomyndighetens vägledning om bassängbad Länk till annan webbplats.

Information till dig som driver badverksamhet Pdf, 656.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsplikt
Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Därför ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan verksamheten startar. 

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad, ska du i första hand vända dig till dem som driver verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du miljö- och hälsoskyddskontoret.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

pdf blankett: Anmälan om att anlägga driva bassängbad Pdf, 781.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av gym och träningslokaler

Du som driver ett gym eller en träningslokal måste ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att du följer miljöbalkens regler.

Gym och träningslokaler är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det innebär att du inte behöver kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för att starta denna typ av verksamhet. Men miljöbalkens regler gäller ändå gym och träningslokaler och det är miljö- och hälsoskyddskontoret som kontrollerar att du följer reglerna. Till exempel är det viktigt att gym och träningslokaler har goda hygienrutiner för att motverka spridning av så kallad objektburen smitta. Mer om detta kan du läsa i länken.

Socialstyrelsens handbok Hygien, smittskydd och miljöbalken – Objektburen smitta Länk till annan webbplats.

Tillsyn av campingplatser

Kommunen har tillsyn av campingplatser enligt 45 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i syfte att värna om människors hälsa och miljön.

Vid inspektionerna tittar vi bl.a. på

 • att det finns tillgång till vatten av god kvalitet för personlig hygien, matlagning och dryck.
 • att avloppsvatten tas omhand på sådant sätt att det inte föreligger någon risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • att utrymme avsett för personlig hygien har en god ventilation och hålls rena

samt att utrymmena är så anpassade att det är lätt att hålla rent. Ventilationen är viktig för att hindra problem med fukt och mögel. Materialen som förekommer i denna typ av utrymme ska därför tåla fukt, och dessutom tåla slitage.

Rökfritt på serveringar

Alla serveringar ska vara helt rökfria. Detta gäller såväl restauranger som caféer. Ansvaret för tillsynen ligger på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om man är på en servering där förekommer rökning vänder man sig med sitt klagomål i första hand till den som är ansvarig för serveringen. I andra hand vänder man sig till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 • Rökning är förbjudet på alla serveringar inomhus och utomhus

Senast granskad/publicerad: