search
Sök
menu
Meny

Egenkontroll för fastighetsägare

Hustak Jönköping öster.

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Fastighetsägare har ansvar över inomhusmiljön i sina fastigheter.

Fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina
fastigheter. Det kallas egenkontroll. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna.

Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljön. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt innan skada har uppstått.

Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och förtroendevalda. Man säkerställer också att kunskapen stannar inom verksamheten.

En välskött fastighet har ett högre ekonomsikt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet ofta minskar.

Exempel på områden som bör ingå i egenkontrollen:

 • Ventilation
 • Radonmätning
 • Temperatur
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Avfall/farligt avfall

Att komma igång

För att komma igång med egenkontrollen kan man ha hjälp av följande frågeställningar:

 • Vilka krav ställs på verksamheten?
 • Vilka risker finns i vår verksamhet?
 • Vilka skriftliga rutiner behöver vi ha för att få egenkontrollen att fungera?
 • Hur dokumenterar vi de kontroller och åtgärder som genomförs?
 • Vem har ansvar för vad?
 • Vilka löpande åtgärder ska vidtas för att upprätthålla det som är bra?
 • Hur hanterar vi, bedömer och följer upp klagomål från hyresgäster och brukare?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings Kommun har bland annat ansvar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information.

Sedan 2012 kontrollerar miljö- och hälsoskyddsnämnden egenkontrollen hos flertalet av fastighetsägarna i kommunen.

Kontakt

Jessica Svensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 52

Erik Engwall
Miljö- och häloskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Claes Magnusson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 61 68

Harald Holmström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 37