search
Sök
menu
Meny
Sök

Tillsyn enligt miljöbalken av skolor och förskolor

En lekställning sedd genom ett traktordäck.

Här hittar du som ska starta en förskola eller undervisningslokal information om det ansvar du har för att säkerställa hälsosam inom- och utomhusmiljö.

Placering

Förskolor och skolor ska helst inte placeras vid kraftigt trafikerade gator eller nära industrier och större garage. Och undervisningslokalen ska förstås inte placeras så att verksamheten stör de som bor runtomkring. Det är också viktigt att marken där verksamheten planeras är fri från föroreningar.

Skolgården

Forskning visar att barn mår bättre och är friskare när de visats ute i gröna områden jämfört med inomhus. På förskolor som har en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng får barnen en ökad fysisk aktivitet. Deras koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett bra sätt. Socialstyrelsen anger att 40 kvadratmeter per barn är en lämplig lekyta utomhus.

Lokal

Varje barn behöver en yta inomhus på minst 7,5 kvadratmeter. Det är viktigt att lokalens ventilation är anpassad till din verksamhet och att den regelbundet genomgår service. Det ska finnas toaletter i lämpligt antal (en per påbörjat tiotal barn är lagom), varav en ska vara en separat personaltoalett.

Avfall bör förvaras i ett ventilerat miljöhus alternativt i ett kylt soprum för att undvika att förskolan eller boende i närheten störs av dåligt lukt från matavfall och använda blöjor.

Radongashalten ska alltid kontrolleras i lokaler för barnomsorg. Mätvärdet för radongashalten får inte överstiga 200 Bq/m³ i rum där personer vistas mer än tillfälligt.

Du som är verksamhetsutövare ska se till att verksamheten har städrutiner där det framgår vem som städar, var, hur och hur ofta. Rutinerna bör även innefatta svåråtkomliga ytor, möbler, höga hyllplan, ventilationsdon och liknande.

Information och anmälan

Miljö- och hälsoskyddskontorets hälsoskyddsenhet bedriver tillsyn. Här hittar du blankett för anmälan. Taxan är under omarbetning, kontakta hälsoskyddsenheten

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

pdf blankett: Skola, anmälan om att anlägga driva skolor för undervisning Pdf, 884 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 884 kB)

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)

KONTAKT