Bokslut för Jönköpings kommun 2022

etikett

Jönköpings kommun visar ett starkt resultat för år 2022 med +683 miljoner kronor. Resultatet är +207 miljoner kronor bättre än budgeterat.

I budgeten för 2022 beslutade kommunfullmäktige om ett antal satsningar för att stärka välfärden. Under året fattade de även beslut om olika förstärkningar till nämnderna, t.ex. förbättrad krisberedskap, ökat underhållsanslag för kommunens fastigheter, extra medel till individ- och familjeomsorgen samt ökat stöd till föreningar med egna anläggningar för höga elkostnader. Sammantaget gav det nämnderna bra förutsättningar att klara av sina grunduppdrag.

Det sammanlagda resultatet för hela kommunkoncernen, där kommunen och de kommunala bolagen ingår hamnar på rekordnivån +961 miljoner kronor. Det beror bland annat på kommunens goda resultat, höga intäkter för elproduktion och stor mässverksamhet på Elmia.

Start resultat av flera anledningar
De ekonomiska resultaten har under de tre senaste åren varit rekordhöga i de flesta kommuner, precis som i Jönköping. En viktig förklaring till det har varit en oväntad snabb återhämtning av den svenska ekonomin som gett en god utveckling av skatteintäkter för kommunen. Vidare har kommunens resultat påverkats positivt av statsbidrag för att hantera Covid-19 samt intäkter från försäljning av mark och fastigheter. Dessutom har det varit en lägre efterfrågan av vissa kommunala tjänster under pandemin vilket medfört lägre kostnader för vissa verksamheter.

Trots överskott - nu behöver vi vara mer sparsamma
Ett positivt resultat för ett år kan inte per automatik användas för nya satsningar kommande år. Överskottet för 2022 stärker det egna kapitalet för just 2022 men, enligt kommunallagen, måste varje enskilt år balanseras ekonomiskt. De goda resultaten de senaste åren gör att kommunen har ett bra utgångsläge för att möta de kommande ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn står inför kommande år.

Årsredovisning 2022