search
Sök
menu
Meny

Äldreboende

Äldreboende (särskilt boende) är ett boende för dig som inte klarar av att bo på egen hand.

Du som trots olika stödåtgärder inte längre kan bo kvar i din nuvarande bostad kan ansöka om äldreboende hos biståndshandläggare i kommunen.

Hos biståndshandläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilken hjälp som finns att få. Biståndshandläggaren är den myndighetsperson som fattar beslut om hjälp med stöd av socialtjänstlagen.

Du beviljas bostad i äldreboende utifrån dina individuella behov av omsorg och vård.

Värdegrund

I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund:

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
kap 4 § Socialtjänstlagen

Värdigt liv och välbefinnande stärks genom:

 • Självbestämmande
 • Individanpassning och delaktighet
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Gott bemötande
 • Insatser av god kvalitet
 • Trygghet
 • Meningsfullhet och sammanhang

Vi lever upp till värdegrunden genom att arbeta utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt.

Vad innebär värdegrunden för dig?

Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din omsorg och vård ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Hur får du din hjälp?

För att du ska få den hjälp och det stöd du behöver upprättas en genomförandeplan tillsammans med dig. Där står tydligt hur du önskar att den hjälp du behöver ska utföras.

Syftet med genomförandeplanen är att dina behov och önskemål görs tydliga så att du får individuellt anpassat stöd.

Du kommer att få en kontaktman utsedd bland personalen. Kontaktmannen planerar din hjälp tillsammans med dig. Det är i första hand till din kontaktman du ska vända dig om du har synpunkter.

Kontaktmannens uppgift är bland annat att:

 • göra en genomförandeplan tillsammans med dig.
 • tillsammans med dig följa upp din genomförandeplan en gång per år eller när dina behov förändras.
 • tillsammans med dig skapa förutsättningar för en meningsfull vardag och möjligheter till gemenskap.
 • hjälpa dig kontakta sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast vid behov.

Meningsfull vardag

Att fylla en dag med gemenskap med andra och olika aktiviteter kan upplevas meningsfullt. Men det kan vara lika värdefullt att kunna välja att få vara ensam.

Olika former av äldreboende

I Jönköping finns två olika inriktningar på äldreboenden. Det finns äldreboende med helinackordering och äldreboende med hemtjänstsavgift.

Äldreboende med helinackordering - här finns personal dygnet runt. Du, tillsammans med din kontaktman, planerar hjälpen i en genomförandeplan utifrån dina individuella behov av vård och omsorg. Samtliga måltider ingår i omsorgen och lagas i ett av äldreomsorgens kök. Det finns möjlighet till gemensamma aktiviteter.

Äldreboendet med hemtjänstsavgift - fungerar som när du bor i ordinärt boende och har hemtjänst. Det som är skillnaden är att det finns personal nattetid och det finns gemensamma aktiviteter samt restaurang.

Hälso- och sjukvård

Det finns möjlighet att komma i kontakt med en sjuksköterska dygnet runt. Sjuksköterskan ansvarar för att du får den medicinska hälso- och sjukvård du behöver och tar kontakt med läkare om det behövs. Kommunens palliativa team och demensteam finns också som stöd. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut finns tillgängliga för bedömning av rehabiliteringsinsatser och utprovning av hjälpmedel utifrån de behov som finns.

Om du behöver sjukvård så ordnar vi så att du får träffa sjuksköterska eller läkare i din lägenhet. Vid besök på sjukhus, vårdcentral eller till tandläkare är det ett önskemål att det är närstående som följer med om det finns behov.

Besök på vårdcentral, hembesök av läkare, sjukresor och läkemedel betalar du själv.

Hjälpmedel

När du flyttar till ett äldreboende tar du med dig dina hjälpmedel.

Hyreskontrakt

På äldreboendet hyr du din bostad med hyreskontrakt genom kommunens tekniska kontor. Hyreskontraktet styrs av hyreslagen. Förutom din lägenhet finns gemensamma utrymmen för till exempel måltider, samvaro och sociala aktiviteter.

Försäkring

Äldreboendets lokaler och lösöre i gemensamma utrymmen är försäkrade genom Jönköpings kommun. I den egna bostaden försäkrar du lämpligast lösöret via en hemförsäkring.

Vad kostar det att bo på ett äldreboende?

Information av avgifter hittar du i dokument nedan.

Hjälp oss att bli bättre, lämna synpunkter och klagomål

För att vi ska kunna förbättra våra verksamheter vill vi gärna att du kontaktar oss och framför dina synpunkter, förbättringsförslag och klagomål.

Det gör du med tjänsten "Synpunkter på socialtjänsten" under rubriken e-tjänster.

Synonym till äldreboende: ålderdomshem

Kontakt

Biståndshandläggare
Tfn 036-10 50 00