Så arbetar hemteamet

Här finns information till anställda inom Region Jönköpings län om kommunens vård- och omsorgsplaneringen i hemmet.

Vård- och omsorgsplanering i hemmet sker genom hemteamet och är ett alternativ till vårdplanering på sjukhuset. Det innebär att utredning och planering av fortsatta insatser sker i den enskildes hem. Syftet med vård- och omsorgsplanering i hemmet är att öka den enskildes möjlighet att påverka och ta ansvar för sin egen situation.

Planeringen har stor betydelse för att klargöra individens fortsatta behov av omsorg, vård och rehabilitering efter sjukhusvistelse, oberoende av vårdgivare. Målsättningen är att den enskilde i första hand ska erbjudas omsorg, vård och rehabilitering i sitt hem efter sjukhusvistelsen.

Vem erbjuds vård- och omsorgsplanering i hemmet?

Medborgare i Jönköpings kommun som har behov av vård- och omsorgsplanering p.g.a. nya eller utökade vård och omsorgsbehov.

Vad kan du göra för att underlätta?

För att skapa de bästa förutsättningar för den enskildes vård- och omsorgsplanering i hemmet, är det viktigt att:

  • Den enskilde inte längre bedöms vara i behov av slutenvård.
  • Den enskilde kan skrivas ut under förmiddagen, ca kl 10.00.
  • Det finns tydliga underlag och information från slutenvården för att på bästa sätt kunna fortsätta.

Så här går arbetet till

  1. Anmälan till samordnad vårdplanering sker via Cosmic Link. Sjukhusets personal ansvarar för att informera den enskilde om hemteamet och lämna en informationsbroschyr under sjukhusvistelsen. Broschyren Information om hemteam finns nedan i dokumentrutan. Öppna och skriv ut den i färg. Biståndshandläggaren från hemteamet kontaktar den enskilde och vårdavdelningen för att komma överens om tid för hemgång.
  2. Hemteamets personal möter upp den enskilde i hemmet vid hemgång för att tillsammans göra en planering om behov av hjälp och stöd i hemmet under utredningstiden som är max 14 dagar. Utifrån den enskildes behov utför personalen i teamet omvårdnadsinsatser, rehabilitering, anpassning av hemmiljö m.m. med fokus på att utreda och kartlägga behov och funktioner.
  3. Om den enskilde bedöms ha behov av fortsatt hjälp och stöd i hemmet, tar biståndshandläggare beslut om hjälp i hemmet (hemtjänst). Därefter skickas beslutet till vald hemtjänstutförare.
  4. Legitimerad personal rapporterar till respektive hälso- och sjukvårds- team/vårdcentral vid behov av fortsatt hjälp med vård och rehabilitering i hemmet.

Om den enskilde upplever att det inte fungerar att vara i bostaden under utredningstiden finns tillgång till en korttidsvistelse inom 24 timmar efter bedömning från hemteam.

Telefonlista hemteam

Senast granskad/publicerad: