Dödsboanmälan

Här kan du läsa mer om dödsboanmälan, boutredning, bestämmelser, förutsättningar och utredningsunderlag för dödsboanmälan.

Dödsboanmälan sker i de fall tillgångarna i dödsboet jämte andel i giftorättsgods inte överstiger begravningskostnaderna samt övriga kostnader i samband med dödsfallet.

Det får inte finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.

Dödsboanmälan görs av funktionsstödsnämnden efter utredning och under förutsättning att den avlidnes folkbokföringskommun var Jönköping den 1 november året före dödsfallet.

Initiativ till en dödsboanmälan ska normalt tas av den eller de som har boet in sin vård.

Boutredning

När någon har avlidit ska en boutredning göras. Boutredning syftar till att avveckla den avlidnes bo. Boutredningen är en privat angelägenhet som dödsbodelägarna ska ta hand om själva.

Bestämmelser om dödsbo (enl ÄB 18 kap 1-2 §§)

Finns det ingen som tar hand om den avlidnes egendom ska medlem av hushållet som den avlidne tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialtjänsten.

Då anmälan skett till socialtjänsten eller förhållandet på annat sätt blir känt ska socialtjänsten - om det behövs - göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet. Lag 1994:1434.

Förutsättningar för en dödsboanmälan (ÄB 20 kap 8 a§)

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av  en dödsboanmälan  (ÄB 20 kap 1 § 2 st och 8a §). Kommunens tjänsteman prövar om förutsättningar föreligger för dödsboanmälan. Tjänstemannen gör en bedömning om hembesök behövs för att värdera tillgångarna.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Vid bostadsrättslägenhet och när efterarv enligt lag eller testamente förekommer bör man undvika att göra dödsboanmälan.

Funktionsstödsnämnden ska undersöka om det finns testamente, äktenskapsförord eller dylikt som kan visa boets värde.

Det samlade faktiska värdet av tillgångarna jämförs sedan med begravningskostnaderna och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Till andra utgifter räknas t.ex. kostnader för att ta hand om den avlidnes bo. Om den avlidne var ensamstående räknas också kostnaderna för att utrymma bostaden samt hyra för en kortare uppsägningstid. Begravningskostnaderna ska anses vara skäliga i förhållande till levnadsförhållandet. En preliminär bouppteckningskostnad ska beaktas.

Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet.

Särskilt om den avlidne var gift eller vid samboförhållande

Hänsyn ska tas till efterlevande makes giftorättsgods. Med stöd av 12 kap 2§ ÄktB kan efterlevande make dock begära att behålla sitt giftorättsgods. Dödsboanmälan bör undvikas när efterarv eller tveksamheter finns.

Vid samboförhållande kan bodelningsreglerna i sambolagen bli tillämplig på den egendom efter honom som ingått i sambornas gemensamma hem. Förutsättningen är att efterlevande sambon begär att bodelning skall äga rum.

Utredningsunderlag för dödsboanmälan

Tillgångar

  • Banktillgodohavande på dödsdagen
  • Andra tillgångar såsom kontanta medel, värdepapper, försäkringar som tillfaller dödsboet, yttre inventarier (t.ex. bil),  kommande tillgångar (t.ex. pension, lön, återbetalning av abonnemang)
  • Ev. efterlevande makes tillgångar
  • Boets lösöre

Kostnader

  • Begravningskostnader inkl. gravsten
  • Andra utgifter i samband med dödsfallet t.ex. omhändertagande av den avlidnes bostad
  • en beräknad bouppteckningskostnad

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till kostnaderna som är direkt knutna till dödsfallet.

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Adress: Kapellgatan 21, Jönköping

Telefon: 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Adress: Tornfalksgatan 11, Jönköping
Telefon: 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl. 9.30-13.00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Adress: Oxhagsgatan 59, Jönköping

Telefon: 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl 8.30-9.30.

Senast granskad/publicerad: