Så här gör vi en utredning av barn och ungdomar

Här hittar du information om hur en utredning av socialtjänsten går till.

I början av utredningen gör man en utredningsplan där barnet och föräldrarna är delaktiga. I utredningsplanen beskriver man hur utredningen ska göras och vem man ska prata med.

Socialsekreteraren träffar barnet och föräldrarna både var för sig och tillsammans.

Socialsekreteraren pratar med personal på förskola/skola för att få veta hur barnet har det där. Det kan också finnas andra viktiga personer runt barnet och familjen som socialtjänsten kontaktar.

Vem får veta varför det görs en utredning?

Den eller de personer som är vårdnadshavare och barnet/ungdomen får veta varför en utredning har påbörjats, hur den ska gå till och vilka som kommer att kontaktas.

Vårdnadshavare och barn ska också få ta del av utredningen innan socialtjänsten fattar beslut.

Vårdnadshavare och barn över 15 år har som regel rätt att läsa allt som är skrivet om barnet. Ingen annan få ta del av informationen.

Vad händer efter utredningen?

Utredningen kan leda till olika bedömningar och beslut:

  • Utredningen visar att barn och föräldrar inte behöver något stöd. Kontakten avslutas.
  • Utredningen visar att barn och/eller föräldrar behöver stöd. Socialtjänsten och familjen kommer överens om vilket stöd som behövs.
  • Om utredningen visar att barn och/eller föräldrar behöver stöd men vårdnadshavare och barn över 15 år inte samtycker till någon insats avslutas kontakten med socialtjänsten.
  • Om vårdnadshavare och barn över 15 år inte samtycker till någon insats men det finns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas ska socialtjänsten besluta om man ska ansöka eller inte hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) som är en tvångslag och innebär att barnet inte kan bo hemma med sina föräldrar.

Stöd och hjälp - med vad?

Om socialtjänsten efter en utredning kommer fram till att barnet och/eller föräldrarna behöver stöd gör man en planering för hur stödet ska se ut. Stödet kan vid behov även inledas under utredningstiden.

Ofta är det bästa stödet att be sitt eget nätverk om hjälp. Familjen, nätverket och socialtjänsten kan upprätta en plan för att komma tillrätta med det socialtjänsten är orolig för när det gäller barnet/den unge.

Annat stöd kan ges av familjebehandling, ungdomsbehandling, kontaktperson eller kontaktfamilj m.fl.

Om barnet av olika anledningar inte kan bo hemma under kortare eller längre period kan stöd ges i familjehem eller på institution - barnet omhändertas, antingen i överenskommelse mellan barnets vårdnadshavare och socialtjänst eller enligt LVU (se ovan Vad händer efter utredningen?). Det är viktigt att socialtjänsten fortsätter samarbeta med föräldrar och nätverk för att familjen ska kunna återförenas eller bli överens om en annan varaktig lösning så fort som möjligt.

Om barnet och föräldrarna inte är nöjda?

Beslut från socialtjänsten kan överklagas om barnet och föräldrarna inte är nöjda. Ett beslut måste överklagas senast tre veckor efter det att man fått besked om beslutet. Om man är missnöjd kan man även vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Jönköping som ansvarar för detta.

Senast granskad/publicerad: