Trygghet och säkerhet i Jönköpings kommun

Här får du information om hur vi arbetar för att Jönköpings kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar.

Kommunen arbetar framförallt med säkerhetsarbete och trygghetsskapande arbete inom tre områden:

Brottsförebyggande

Förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet, skadegörelse, våldsbrott och organiserad brottslighet. Arbetet sker i nära samarbete med polisen.

Kommunens brottsförebyggande arbete

Skydd mot olyckor

Förebyggande arbete inom områdena brand, trafik, vatten, självmord (suicid), fall och planering av bebyggelse. Utöver det förebyggande arbetet ingår också operativa insatser med räddningsstyrkor.

Skydd mot olyckor - en samlingssida

Utbildningar inom första hjälpen, HLR och brand

Krisberedskap

Förebyggande arbete för att minska sårbarheten vid krishändelser i samhället. Hantering av kriser i form av krisledning och krisstöd vid inträffade händelser.

Krisberedskap vid kriser och samhällsstörningar