search
Sök
menu
Meny

Risker vid hantering Husqvarna AB

Verksamheten i Huskvarna sysselsätter idag cirka 1600 personer och är därmed den dominerande arbetsgivaren i samhället. Verksamheten utgörs av gjuteri, verkstadsteknisk industri med både mekanisk och skärande bearbetning, ytbehandling och montering.

Utöver tillverkning finns inom området enheter för design och utveckling samt koncernstaber. Verksamheten kan delas in i fyra huvudfabriker:

  • Gjuteri, bearbetning, ytbehandling av cylindrar och hening
  • Montering handhållna maskiner
  • Produktion sågkedjor
  • Produktion åkgräsklippare (Rider)

Utöver Husqvarnas egen verksamhet finns externa hyresgäster, varvid kan nämnas VSM Group, FJ Sintermetall AB, Coor Service Management och Jönköping Energi AB.

Risker vid hantering

Husqvarna ABs verksamhet i Huskvarna omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vid verksamheten i Huskvarna finns kemiska produkter som klassas enligt följande:

  • Hälsofarliga kemikalier avses sådana inneboende egenskaper hos respektive kemikalie som kan medföra hälsorisker vid exponering så som inhalation, hudkontakt eller förtäring.

  • Miljöfarliga kemikalier avses sådana kemikalier vars inneboende egenskaper skulle medföra en fara för miljön vid eventuella utsläpp i t.ex. grundvatten, vattendrag eller mark.

  • Brandfarliga ämnen avses sådana kemikalier som är lättantändliga medan oxiderande ämnen kan orsaka brand vid kontakt med brännbart material och främjar uppkommen brand.

Kemikalier med dessa egenskaper används främst inom ytbehandling och värmebehandling av produkter.

För att undvika allvarliga kemikalieolyckor sker förvaring av kemikalier samt tillhörande produktionsprocesser inom invallade utrymmen. Dessa utrymmen är försedda med detektorer och brandlarm som är direktkopplade till Räddningstjänsten. Stora delar av fabriksytorna är försedda med automatiskt sprinklersystem. Alla ytbehandlingsprocesser är slutna vilket medför att inga utsläpp sker direkt till mark eller vattendrag. Vidare utbildas personalen inom brandsläckning och kemikaliehantering.

Kontakt

Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna

Besöksadress:
Drottninggatan 2, Huskvarna
Tfn 036-14 65 00

Mer information
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Besöksadress:
Hamngatan 4, Jönköping
Tfn 010-223 60 00