Tage Karlssons stiftelse

Här hittar du information om Tage Karlssons stiftelsen som finns tillgänglig att söka för att främja livskvalitet i mer allmän grad.

Som exempel anger donatorn stöd till ekolo­gisk och biodynamisk odling, miljöinsatser, främjande av biod­ling med sikte på goda bistammar, forskning i bygdens hi­storia samt främ­jande av bättre förhållanden som ger människor ett sundare och positivare livsperspektiv.

Stipendier/bidrag kan utdelas till i Jönköpings kommun verk­samma enskilda personer, organisationer, föreningar och sam­manslutningar såsom skolklasser, skolor och förskolor. Stipen­dier/bidrag utdelas inte till stöd för projekt som bedöms ingå i den ordinarie verksamheten och bekostas av andra tilldelade medel.

Upplysningar lämnas av stiftelsens ordförande Stefan Sandqvist, tfn 036-10 67 78 och sekreterare Camilla Ljungkvist tfn 036-10 67 15 eller e-post camilla.ljungkvist@jonkoping.se.

Ansökan öppnar hösten 2023

Skriftlig ansökan med motivering ska vara Tage Karlssons Stif­telse, Utbildningsförvaltningen, Box 1002, 561 24 Huskvarna.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Stefan Sandqvist
Stiftelsens ordförande
Tfn 036-10 67 78

Peter Karlsson
Stiftelsens sekreterare
Tfn 036-10 64 01