Förtroendevald politiker, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter om dig som är förtroendevald politiker.

Personuppgiftsansvar

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sådan behandling som omfattar administrationen av styrelsens sammanträden och övrig representation för ledamöter och ersättare inklusive utbetalning av arvoden.

Den eller de nämnder där du är ledamot, ersättare eller har insynsplats är personuppgiftsansvarig för sådan behandling som är kopplat till administrationen av dess sammanträden och övrig representation.

Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling kopplat till utbetalning av arvoden och ersättningar samt administrationen kopplat till teknisk utrustning till exempel telefon och läsplatta som du får låna under din tid som förtroendevald.

Ändamålen och rättslig grund

Nämndadministration och arvoden - Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra kommunens skyldigheter att hantera de kommunala beslutsprocesserna enligt kraven i kommunallagen. Vi behandlar också dina personuppgifter för att betala ut arvoden och ersättningar enligt kommunens arvodesreglemente. Dina personuppgifter behandlas med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Det allmänna intresset utgår från kommunallagens regler som styr den kommunala beslutsprocessen, nämndernas reglementen om nämndadministrationen, samt kommunens arvodesreglemente.

Foton - Foton på förtroendevalda behandlas och publiceras på kommunens webbplats med stöd av ditt samtycke. Samtycket kan av dig som förtroendevald när som helst dras tillbaka och då avpubliceras din bild.

Offentlighetsprincipen - Jönköpings kommuns samtliga nämnder och styrelser lyder under offentlighetsprincipen vilket innebär att uppgifterna ska lämnas ut vid begäran enligt offentlighetsprincipen såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess. Uppgifterna som vi behandlar om dig som förtroendevald är som utgångspunkt offentliga och ska normalt sett lämnas ut vid en sådan begäran. Dina personuppgifter behandlas med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse vilken utgår från offentlighetsprincipens krav enligt Tryckfrihetsförordningen om att lämna ut allmänna handlingar vid begäran.

Arkiv - Dina personuppgifter som namn, partibeteckning samt uppdrag kommer att behandlas i kommunens arkiv med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse i enlighet med kommunens arkivreglemente och nämndernas informationshanteringsplaner.

Uppgift om partitillhörighet - Din partitillhörighet, som utgör en känslig personuppgift behandlar respektive personuppgiftsansvarig nämnd med stöd av ett allmänt intresse i enlighet med kapitel 5 och 6, kommunallagen och med stöd av undantaget i artikel 9.2(e) att du tydligt har offentliggjort den uppgiften.

Kontouppgifter - Dina kontouppgifter behandlas med stöd av ett allmänt intresse kopplat till kommunens arvodesreglemente för att kunna betala arvode och andra ersättningar till dig.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Ansvarig nämnd eller styrelse behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, partibeteckning, personnummer, bankuppgifter, tid som förtroendevald i kommunen, samt vilka uppdrag, yttranden och åsikter i beslutsprotokoll.

Foto

Om du har ett pågående uppdrag och lämnat ditt samtycke kommer kommunstyrelsen att behandla ditt foto och publicera det på kommunens webbplats.

Uppgifter om dig som du inte lämnat själv

När du tillträder som förtroendevald ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige får vi ditt namn, personnummer, partibeteckning och uppdrag från Länsstyrelsen. Detta sker vid varje ny mandatperiod eller vid fyllnadsval. Vi får dina kontaktuppgifter från företrädare för ditt parti.

Om du valts till ledamot eller ersättare i någon nämnd får vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och partibeteckning (dina personuppgifter) från företrädare i ditt parti.

Mottagare av dina uppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till systemleverantörer och samarbetspartners som nämnden har anlitat i egenskap av personuppgiftsbiträden. I dessa fall regleras behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till mottagare i samband med att vi skickar nämndens beslut till annan nämnd eller styrelse inom kommunen, andra myndigheter, företag, föreningar eller privatpersoner som ska ta del av nämndens beslut.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till den som begär ut en sådan handling eller information där dina personuppgifter finns i enlighet med offentlighetsprincipen som regleras i Tryckfrihetsförordningen.

Dina personuppgifter som finns i kallelser, protokoll och beslutsunderlag kommer att publiceras på kommunens webbplats. Detta gäller inte handlingar som omfattas av sekretess.

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att bevaras under din tid som förtroendevald. När du slutar med samtliga uppdrag kommer ditt namn, personnummer, kön, partibeteckning och tjänstgöringstid att bevaras. Dina uppgifter som finns i protokoll och allmänna handlingar kommer att bevaras i kommunens arkiv.

Dina kontaktuppgifter kommer att gallras i samband med att du slutar samtliga uppdrag. Dina bankuppgifter som finns i bokföringsunderlag kommer att gallras efter sju år.

Därutöver bevaras dina personuppgifter i enlighet med nämndernas respektive informationshanteringsplan.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej.

Dina rättigheter

Du är välkommen att kontakta den eller de ansvariga nämnderna om du har frågor om vår behandling och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt till tillgång (registerutdrag) samt ytterligare rättigheter som vi beskriver längre ned.

Vänd dig i första hand till din nämndsekreterare. Kontakta din nämndsekreterare direkt eller via kommunens växel 036-10 50 00.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har synpunkter på behandlingen via kommunens växel 036-10 50 00. Om du har klagomål kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Vilka är dina rättigheter?

Du har alltid rätt till:

  • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

  • rättelse av dina personuppgifter
  • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att dra tillbaka ett samtycke.

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Kontaktcenter - om du har frågor och för att utöva dina rättigheter
Telefon: 036-10 50 00

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Dataskyddsombud - om du har synpunkter på vår behandling
Telefon: 036-10 28 02

E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Integritetsskyddsmyndigheten - om du har klagomål

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: