Kontaktcenter, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hantering av dina personuppgifter när du kontaktar kommunen genom kontaktcenter.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter som enbart sker på kontaktcenter. Kontaktcenter utför uppdrag åt kommunens nämnder och för vidare hantering av ärenden i olika verksamheter är respektive nämnd personuppgiftsansvarig.

Ändamålen och rättslig grund med behandlingen

Kontaktcenter tar emot och besvarar frågor och hjälper invånare och andra som behöver hjälp med olika ärenden. Kontakten sker via mejl, telefon, olika formulär, chatt, Facebook och i Appen Trivs i Jkpg.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar kommunen och ställer frågor. För att hjälpa dig i specifika ärenden behöver vi ofta ta emot och hantera någon typ av personuppgift.

Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter på kontaktcenter är allmänt intresse. I vissa fall kan det vara rättslig förpliktelse om hanteringen sker på uppdrag av nämnd som styrs av lagar eller regler som kräver att de behandlar vissa personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Det kan vara olika personuppgifter som vi behöver behandla för att kunna hjälpa dig. Till exempel:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning

Vid särskilda tillfällen, exempelvis vid hot, kan vi behöva hämta och lyssna på en inspelning av ett samtal, denna inspelning sparas 24 timmar.

Mottagare av dina uppgifter

Dina uppgifter är bara tillgängliga för personer på kontaktcenter och som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Behöver ärendet hanteras av respektive verksamhet skickas personuppgifterna till de handläggare som behöver dem för att hantera ärendet.

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Lagringsperiod

Varje nämnd inom Jönköpings kommun är personuppgiftsansvarig för ärenden som gäller sin verksamhet. När ett ärende har avslutats gallras personuppgifterna efter ett på förhand fastställt tidsintervall. Dessa gallringstider skiljer sig på både förvaltnings- och avdelningsnivå. Exempelvis gallras ärenden som tas emot på kontaktcenter och som ska till socialförvaltningen redan efter sju dagar, medan exempelvis trafikärenden gallras 360 dagar efter avslutat ärende.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta ansvarig förvaltning direkt eller kontakta kommunens kontaktcenter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har alltid rätt till:

 • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
 • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

 • rättelse av dina personuppgifter
 • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
 • begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att dra tillbaka ett samtycke.

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Kontaktcenter - om du har frågor och för att utöva dina rättigheter
Telefon: 036-10 50 00

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Dataskyddsombud - om du har synpunkter på vår behandling
Telefon: 036-10 28 02

E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Integritetsskyddsmyndigheten - om du har klagomål

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: