Nybyggnader och samhällsplanering, teckenspråk

Byggnadsverksamheten i kommunen är stor och även bostadsbyggandet har skjutit fart. Variationen av bostäder i småhus och flerbostadshus är stor, både i centrala delar och mindre tätorter.

I styrdokument som översiktsplanen och utbyggnadsstrategin framgår hur kommunen ska utvecklas de närmaste tio åren. I Jönköpings kommuns utställningslokaler i Juneporten visas modeller av planerad bebyggelse, utställda planförslag med mera.

Senast granskad/publicerad: