Barn- och elevhälsa, teckenspråk

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i skolan. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha elevens bästa för ögonen. Vid behov ska åtgärdsprogram upprättas.

Elevhälsan har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, för alla elever. Det finns tillgång till olika resurspersoner i skolan – specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer.

Senast granskad/publicerad: