Skolskjuts, teckenspråk

Skolskjuts anordnas för elever i grundskola och förskoleklass. Riktlinjerna utgår bland annat från avståndet till skolan. Via en databas kan du söka rutter för skolskjutsen.

Avståndsreglerna för skolskjuts i Jönköpings kommun, teckenspråk

Vägsträckan avser närmaste gång- och cykelväg.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 4 km

Avståndet mellan barnets bostad och påstigningsplatsen ska heller om möjligt inte överstiga (gäller från augusti 2012):

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 1 km
  • Årskurs 4-6: 2 km
  • Årskurs 7-9: 3 km

För de äldre eleverna kan det i vissa fall finnas en på- och avstigningsplats närmare hemmet avsedd för yngre elever som även de äldre eleverna kan använda på morgonen. Det är däremot inte säkert att denna hållplats trafikerad på hemresan för de äldre eleverna. Då gäller den anvisade avstigningsplatsen.

Kommunens ansvar för skolskjuts, teckenspråk

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan. I Jönköpings kommun har även elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

För särskolans elever i kommunen finns en särskild skolskjutsorganisation som bygger på särskolans fasta start- och sluttider.

Skoltaxi, teckenspråk

I de fall en elev inte kan använda allmän kollektivtrafik eller upphandlad skolskjuts anordnar kommunen skolskjuts genom skoltaxi. Anledningen kan vara:

  • Funktionshinder
  • Att anslutningsskjuts behövs till skolbuss eller kollektivtrafik
  • Annan särskild omständighet

I skoltaxi ska samordning ske i så hög grad som möjligt, oavsett vilken typ av resa det gäller. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig.

Särskilt upphandlade skolskjutsar, teckenspråk

I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar).

Senast granskad/publicerad: