Värdegrund i äldreomsorgen, teckenspråk

I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund:
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. kap 4 § Socialtjänstlagen

Senast granskad/publicerad: