Tillgänglighet på webbplatsen

Jönköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur jonkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2012, löpande under åren har det gjort förbättringar och förändringar.
Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet, men innehåll som inte är tillgängligt finns insprängt på webbplatsen. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Använd gärna formuläret nedan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i stort sett förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Eftersom en del kod är gammal kan det finnas svaga delar, men de ska inte vara av avgörande karaktär.

Innehåll som inte är tillgängligt

Blanketter i pdf. Det finns en rad pdf-blanketter på jonkoping.se. Vissa är ifyllbara, medan andra bara finns för utskrift. Ingen blankett är fullt tillgänglig. Även dessa ska successivt föras över till e-tjänsteplattformen.

Granskningsrapporter från kommunrevisionen. Under 2020 hade vi en upphandling vilket ledde till avtal med en ny revisionsfirma. Revisionsrapporterna från 2019 och äldre är sammanställda av den förra revisionsfirman. Vi har inte tillgång till originalfilerna. Med tanke på att en revisionsrapport är relevant en ganska kort tid anser vi inte att det är rimligt att betala det företag vi tidigare hade avtal med för att få dessa rapporter tillgängliga. Vi åberopar orimlig börda för dessa.

Kallelser och protokoll från kommunstyrelse och nämnder. Vi har upptäckt ett mallfel i våra pdf:er för kallelser och protokoll. Dessa är fullt läsbara i uppläsningsverktyg och punktskriftsdisplay, men är designade med hjälp av tabellverktyget i word. Detta kan leda till en del fel i läsordning då "tabellerna" saknar kolumnrubriker. Arbete pågår för att åtgärda detta. Eftersom antalet nedladdningar av kallelser och protokoll är störst för det senaste mötet, väljer vi att inte åtgärda äldre kallelser och protokoll även om de är publicerade efter 23 september 2020. Vi åberopar orimlig börda.

Vatten- och avloppsplan. Vatten- och avloppsplanen består av ett huvuddokument, en nulägesbeskrivning samt fem delplaner med olika inriktning. Delplanerna är främst ett stöd och arbetsmaterial för tjänstemännen på förvaltningarna. Dokumentet innehåller både tabeller som organisationsschema som kan vara icke tillgängliga. Kommunens vatten- och avloppsplan har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande samarbete mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten. Alla sitter i sitt diverse verksamhetssystem för informationsinsamling. Vi åberopar orimlig börda för att åtgärda denna vatten- och avloppsplan. Vi vill även informera att vi jobbar för ett nytt verktyg som ska automatisera tillgängligheten i denna typ av plan/rapport så framtida pdf:Er ersätts med en webbsida som kan skrivas ut på ett tillgängligt sätt.

Policy, planer och program. Vi har upptäckt ett mallfel i våra försättsblad på denna sida. Våra styrdokument är fullt läsbara. Arbete pågår för att åtgärda detta.

pdf-dokument i allmänhet. Vi strävar efter att pdf-dokument ska vara fullt tillgängliga, men det kan finnas vissa brister ändå. Till exempel i:

 • Ritningar från t.ex. bygglov kan vara icke tillgängliga
 • Avtalsdokument från 3:e parts leverantörer

DIGGs Tillgänglighetsrapport. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har den 24 augusti 2021 skickat en rapport på en genomförd granskning av webbplatsen www.jonkoping.se genom en förenklad övervakning. Överlag så fick vår webbplats, www.jonkoping.se, inte så många anmärkningar. Flertalet var återkommande fel som finns på flera sidor (löses en löses alla). Jönköpings kommuns kommunikationsenhet jobbar nu med att tillsammans med extern webbförvaltare gå igenom bristerna i rapporten och åtgärda dessa. Rapporten ger kommunen en möjlighet att uppskatta hur väl vår webbplats uppfyller lagkraven på digital tillgänglighet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • pdf-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet
 • filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning
 • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har den 24 augusti 2021 skickat en rapport på en genomförd granskning av webbplatsen www.jonkoping.se genom en förenklad övervakning.
 • Vi har gjort en självskattning med hjälp av webbriktlinjer.se/testa
 • Funka Nu gjorde en oberoende granskning av jonkoping.se i december 2017
 • Vi har kontrollerat kontrasten i våra webbfärger i augusti 2019 med hjälp av webbyrån LimePark.
 • Vi har också gjort en del användartester på nya funktioner med hjälp av personer utan syn.
 • Vi använder löpande verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsen publicerades ursprungligen i maj 2012.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 november 2022.

Kontaktaformulär

Jag har hittat material på kommunens webbplats som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.Jag vill beställa material som ligger kommunens webbplats och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.

Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på jonkoping.se.

Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.

Senast granskad/publicerad: