search
Sök
menu
Meny
Sök

Höghastighetsjärnväg via Jönköping

Jönköping kommer att bli Sveriges nya knutpunkt. Tidsavstånden till övriga Sverige kommer att krympa och det är höghastighets­järnvägarna som gör detta möjligt.

I det nya järnvägsnätet får Jönköping en central roll i och med sin geografiska placering. Höghastighetsbanorna kommer att knyta samman Jönköping med Sveriges tre största städer och mellanliggande regioner. Snabbtågen kommer skapa tillväxt och arbetstillfällen, nya etableringsmöjligheter och betydligt kortare restider.

För att dra mesta möjliga nytta av höghastighetsbanorna är det viktigt att hela regionen jobbar för att få goda förbindelser till höghastighetsbanorna. Det ska vara smidigt att nå stationen från runt om i länet.

Vad händer nu?

Den 11 maj skakade Jönköpings kommun hand med representanter från Sverigeförhandlingen.
Handslaget innebär att Jönköping blir navet i höghastighetssystemet och att stationen blir placerad i ett västligt läge i Södra Munksjön. I och med detta förklarar sig Jönköpings kommun beredd att bygga 10 000 bostäder, medfinansiera bygget av höghastighetsjärnvägen med 195 miljoner kronor och bidra med 133 miljoner kronor i förskottering.

Nyttan med höghastighetsjärnvägen

I samband med att restiden blir kortare så kommer vi närmare varandra. Det kommer att vara möjligt att bo i en stad och jobba i en annan. Det kommer också bli lättare att få rätt kompetens på rätt plats i och med att arbetsmarknadsregionerna växer. I framtiden kommer Jönköping bli knutpunkten som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.

Sträckningen av höghastighetsjärnvägarna

Höghastighetsjärnvägarna kommer att sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg samt Jönköping och Malmö.

Stockholm-Göteborg

En höghastighetsbana som binder ihop Sverige från väst till öst skulle föra miljontals människor närmare varandra. Satsningen på höghastighetsjärnvägen kommer att leda till ökat bostadsbyggande och skapa tillväxt i kommunen och regionen.

Med en restid på två timmar mellan Stockholm och Göteborg kommer Götalandsbanan att knyta ihop landets två största städer med ett antal mellanliggande städer. Kommuner och städer som angränsar till banan kommer även att gynnas genom goda lokala och regionala förbindelser till höghastighetsbanan.

Jönköping-Malmö

Spåret i södergående riktning (även kallat Europabanan) med västlig dragning förordas av Region Jönköpings län samt kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd. Satsningen kommer att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i kommunerna.

Tidsplan för höghastighetsjärnväg

Projektet med höghastighetsjärnvägarna är enormt. Det kommer ta tid att förverkliga men när allt väl är på plats kommer det skapa större tillgänglighet för alla.

2016
Förhandlingar påbörjas 1 februari

Sverigeförhandlingen ska lämna delredovisning senast 1 juni

Regeringsbeslutet om höghastighetsjärnvägen förväntas komma till hösten

2017
Slutrapporten färdig från Sverigeförhandlingen

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) klar från Trafikverket sträckan Linköping-Borås

Möjlig byggstart Ostlänken

2020
Möjlig byggstart Mölnlycke – Bollebygd

2031 till 2035
Hela det nya järnvägssystemet antas kunna tas i bruk år 2035 och delen mellan Stockholm och Göteborg (Götalandsbanan) antas kunna färdigställas något tidigare, år 2031

Samarbetspartners i arbetet med höghastighetsjärnväg

För att kunna förverkliga höghastighetsbanorna har Jönköpings kommun ett nära samarbete med flera kommuner och landsting.

 • Götalandsbaneorganisationen
  Sedan våren 2014 arbetar Jönköping tillsammans med kommunerna Göteborg, Borås och Linköping i Götalandsbaneorganisationen. Sedan 2015 är även Stockholms läns landsting medlem i organisationen. Syftet med samarbetet är att arbeta tillsammans för byggnationen av Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg.

 • Samverkansavtal
  Organisationen bakom Götalandsbanan bygger på ett samverkansavtal mellan de fyra stora kommunerna på sträckan; Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping samt Stockholms läns landsting. Projektorganisationen är belägen i Jönköping.

 • Raka spåret
  Jönköpings kommun är en av fem kommuner som har gått samman för att tillsammans arbeta för en sträckning mellan Jönköping och Malmö via Värnamo, Ljungby och Markaryd.

  De fem kommunerna som jobbar tillsammans är Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd och nätverket kallas för Raka spåret.

 • Europakorridoren
  Jönköpings kommun är en av medlemmarna i Europakorridoren som arbetar för utbyggnaden av Götalandsbanan och Europabanan. Målet är att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman höghastighetsnätet med Europas.

 • Regional samverkan
  Region Jönköpings län och Jönköpings kommun arbetar med andra kommuner i länet för att få goda förbindelser till höghastighetsbanorna. Det ska vara smidigt att nå stationen från runt om i länet så att så många som möjligt kan dra nytta av höghastighetstågen.

Södra Munksjön – Jönköpings nya knutpunkt

Södra Munksjön blir Jönköpings nya knutpunkt och kommer att bli en förlängning av stadskärnan.

Med mötesintensiva platser, närhet till utbildning, hotell och dessutom en station för höghastighetsjärnvägen kommer Södra Munksjön bli en attraktiv plats både för invånare och besökare.

Utvecklingsarbetet söder om Munksjön drivs av Södra Munksjön Utvecklings AB. Bolaget ägs helt av kommunen och har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska förverkliga det fastslagna ramprogrammet.

Just nu håller delar av Skeppsbron på att detaljplaneras. Den nya stadsdelen kommer att växa fram längs med vattenlinjen på södra sidan om Munksjön. Samtidigt jobbar vi med att öppna upp Munksjökajen så att det blir möjligt att ta sig hela vägen runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet. Under hösten har en medborgardialog hållits om platsernas utformning.

Medborgardialog - så här tyckte ni om Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron Länk till annan webbplats.

Södra Munksjön Länk till annan webbplats.