search
Sök
menu
Meny

Gator och vägar

Munksjöbron.

Drift och underhåll av kommunens gator inklusive belysning, vägar och broar är tekniska kontorets ansvar liksom cykel- och gångvägar och vissa murar.

Dagvattenavledning

I dagvattenavledning ingår drift och underhåll av ca 13 500 dagvattenbrunnar med ledningar, 500 vägtrummor samt 200 km vägdiken.

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter (tidsbegränsade) som berör arbete i gatumark ska sökas hos verksamheten Gata på tekniska kontoret. I anmälan ska det ingå beskrivning av orsak, plats, sträcka, datum, tid och uppgifter om sökande.

Trafikanordningar

Vi sköter drift och underhåll av trafiksignaler, vägmärken, gatunamnsskyltar, vägmarkeringar samt räcken och stängsel.

Konstbyggnader

När det gäller konstbyggnader ingår drift och underhåll av broar, bergskärning, stödmurar, bullerplank, kajer, dammar och bryggor i kommunens ansvar.

Flaggning

Tekniska kontoret har ansvaret att flagga på kommunens flaggstänger vid Hamnkanalen och Hovrättstorget i Jönköping, Esplanaden och stadsparken i Huskvarna samt torget i Gränna.