search
Sök
menu
Meny

Häckar och buskage som skymmer sikten

Löv på ett träd.

Varje år skadas fotgängare, cyklister och bilister i onödan för att sikten skyms. Detta kan du undvika på ett enkelt sätt genom att hålla efter siktskymmande växtlighet i och kring din trädgård.

Vad säger lagen?

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer
(Plan- och bygglagen 8 kap. 15 §).

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta gatuunderhållet uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar.

Hörntomt

Om tomten ligger i ett gatuhörn ska växter och staket inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Gränsar tomten mot en cykelväg ska sikttriangeln sträcka sig 5 m utmed cykelvägen och 10 m utmed gatan.

Tomt intill gata

Om buskar eller träd sträcker sig ut över gata eller gångbana skall det finnas fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 m
  • Över cykelbana - minst 3,2 m
  • Över körbana - minst 4,6 m

Träd/buskar skymmer

Växtligheten från egna tomten får inte inkräkta i gaturummet och inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Särskilt utsatta är rörelsehindrade och synskadade då framkomligheten begränsas.

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör växter, staket, plan, mur eller annat siktskymmande inte vara högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Plantera rätt – några tips

  • För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. 
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet"
  • Sätt häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.