Elsparkcyklar

Här finns information om vad som gäller för elsparkcyklar i Jönköpings kommun.

Trafikregler för elsparkcyklar

För elsparkcykel gäller samma trafikregler som för cykel. Tänk på detta när du kör elsparkcykel:

  • Högsta hastighet på en gågata eller ett gångfartsområde är gångfart (5-7 km/h)
  • Du har väjningsplikt mot gående
  • Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den
  • Cykla på höger sida och gör omkörning till vänster
  • Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg.
  • Det är samma parkeringsregler för elsparkcyklar som för vanliga cyklar. I Jönköpings finns nu ett femtiotal specifika parkeringsplatser för elsparkcyklar i form av parkeringsrutor markerade med elsparkcykel. Finns det ingen sådan i närheten ska du ställa elsparkcykeln i ett cykelställ.

Trafikregler för elsparkcyklar på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Hyr en elsparkcykel eller felanmäl en trasig eller felparkerad elsparkcykel

Det finns idag två företag som hyr ut elsparkcyklar i centrala Jönköping. Det är polisen som beviljar tillståndet för uthyraren att bedriva sin verksamhet i Jönköping och polisen kontrollerar även att trafikregler efterlevs.

Om en elsparkcykel är trasig eller är parkerad på olämpligt ställe, kontakta uthyraren. Om elsparkcykeln ligger ned eller står olämpligt kommer bolaget flytta elsparkcykeln till uppställningsplats. Om batterierna tar slut eller ett däck går sönder åker bolaget ut och byter.

Mer information om hur du använder tjänsten och hur du felanmäler en trasig eller felparkerad elsparkcykel finns på respektive uthyrares webbplats eller app:

Qickscooters Länk till annan webbplats.

Tier Länk till annan webbplats.

Elsparkcykel kallas ibland för elscooter eller kickbike.

Frågor och svar om elsparkcyklar i centrala Jönköping

Vilka fördelar finns det med elsparkcyklar i centrum?

Erfarenheter visar att det kan knyta ihop stadsdelar och öka aktiviteten i centrum/stadskärnan. Elsparkcyklar kan om de används på rätt sätt bidra till det som kallas mikromobilitet och utgöra en del av hela resan från startpunkt till slutdestination.

Trafiksäkerhet

Vad är poängen med elsparkcyklar mitt i stan?
Jönköpings kommun ser positivt på fossilfria transportsätt och mobilitetstjänster. Elsparkcyklar har dock genom erfarenheter från andra kommuner visat sig vara problematiskt i trafiksäkerhetssynvinkel.

Om verksamheten sköts på ett bra sätt har erfarenheter från andra kommuner visat att elsparkcyklar kan bidra till viss ökad aktivitet i centrum och att ett större område kan knytas samman.

Kommer det bli kaos i Jönköping nu som det rapporterats om i många storstäder?
Kommunen har villkorat det tillstånd uthyraren får av Polisen, vilket innebär att uthyraren måste sköta sin verksamhet på ett ordningsamt sätt. Våra förhoppningar är att detta kommer att fungera utan trafikolyckor. Vi hoppas även att invånare ska ta ett personligt ansvar och framföra samt parkera elsparkcyklar på ett lämpligt sätt.

Kommunen jobbar mycket med att skapa trafiksäker miljö. I andra städer har det varit många olyckor med elsparkcyklar, hur ser kommunen på det problemet?
Att skapa en trafiksäker miljö är fortsatt högt prioriterat i kommunens arbete. Därför ställdes tydliga villkor i polistillståndet för uthyraren att följa. Bland annat ska de säkerställa att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar trafikfarligt, där de inkräktar på någon annans tillstånd, i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar eller hindrande för andra trafikanter. Särskild betoning på framkomligheten för personer med en funktionsnedsättning.

Att det skett olyckor i andra städer kopplat till just elsparkcyklar är känt för kommunen. Därför har både uthyraren och kommunen genom avsiktsförklaringen åtagit sig uppgiften att informera om de trafikregler som gäller. I bilagan till avsiktsförklaringen finns även områden utpekade där uthyraren, när det är tekniskt möjligt, ska införa en hastighetsbegränsning till gångfart.

Om reglerna eller de villkor som står i polistillståndet inte följs har Jönköpings kommun rätt att begära indraget tillstånd hos polisen. Utan tillstånd får inte uthyraren längre bedriva sin verksamhet i Jönköping

Kommunen hoppas även att invånare ska ta ett personligt ansvar och framföra samt parkera elsparkcyklar på ett lämpligt sätt.

Prövotid för uthyraren

Kunde inte kommunen ha stoppat elsparkcyklarna helt?
När uthyraren ansökte om polistillståndet hade Jönköpings kommun möjligheten att säga nej men vi valde att införa skärpta villkor för uthyraren samt att tillståndet ska vara begränsat till ett år. Året som tillståndet gäller ser vi som en prövotid och om de bryter mot villkoren kan polisen dra in tillståndet och företaget tvingas avveckla sin verksamhet.

Hur ska kommunen se till att uthyraren följer avsiktsförklaringen? Vem följer upp detta med kontroller?
Genom att vi får synpunkter från invånare och när vi utför det dagliga drifts- och underhållsarbetet får vi kännedom om uthyraren inte lever upp till de villkor som står i polistillståndet eller de åtaganden som de har accepterat i avsiktsförklaringen.

Polisen har ansvar att kontrollera att trafikregler efterlevs.

Har kommunen möjlighet att stoppa uthyrningen om reglerna inte följs?
Om reglerna eller de villkor som står i polistillståndet inte följs har Jönköpings kommun rätt att begära indraget tillstånd hos polisen. Utan tillstånd får inte uthyraren längre bedriva sin verksamhet i Jönköping

Felparkerad elsparkcykel

Vem ska städa upp när elsparkcyklarna slängs på cykelbanor och gångstråk?
Som villkor för att få behålla polistillståndet har Jönköpings kommun skrivit in att uthyraren måste garantera att flytta elsparkcykeln till lämplig uppställningsplats. Det står även att detta måste göras skyndsamt efter att de fått kännedom om att en elsparkcykel parkerats trafikfarligt eller hindrande.

Kommunen har vid sidan om polistillståndet valt att skriva en så kallad avsiktsförklaring med företaget där de skriver under att de inom 120 minuter från att de fått kännedom om att en elsparkcykel parkerats trafikfarligt eller hindrande ska flytta den till lämplig uppställningsplats.

Vid försök att flytta parkerade elsparkcyklar utan att låsa upp dem utlöses ett larm, men du kan självklart flytta elsparkcyklar som hindrar framkomligheten och står felparkerade.

Kommunen och polisen har möjlighet att flytta felparkerade elsparkcyklar till uppställningsplats eller till en trygg och säker förvaringsplats för utlämning av elsparkcyklar.

Hur ser kommunen på att tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning riskerar att bli sämre om elsparkcyklarna tar över i centrum?
Genom de villkor som Jönköpings kommun skickat med då polisen beviljar tillstånd ska uthyraren garantera att skyndsamt efter det att bolaget fått kännedom om elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande, flytta dessa till lämplig uppställningsplats.

Det finns även i villkoren att uthyraren säkerställer att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar trafikfarligt, där de inkräktar på någon annans tillstånd, i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar eller hindrande för andra trafikanter. Särskild betoning på framkomligheten för personer med en funktionsnedsättning.

Kommunen har även vid sidan om polistillståndet valt att skriva en så kallad avsiktsförklaring med företaget där de skriver under att de inom 120 minuter från att de fått kännedom om att en elsparkcykel parkerats trafikfarligt eller hindrande ska omplacera dem till lämplig uppställningsplats och där framkomlighet för de av oss som har en funktionsnedsättning särskilt betonas.

Det ligger även ett stort ansvar på alla de som åker på elsparkcyklarna att följa de trafikregler som finns samt att parkera dem på lämplig plats, exempelvis vid cykelställen.

Vi har skapat parkeringsrutor för elsparkcyklar, där du kan parkera din elsparkcykel efter användning. Om det inte finns en parkeringsruta markerad med elsparkcykel ska du parkera elsparkcykeln i ett cykelställ.

Hur ser kommunen på att nedskräpningen runt Hamnkanalen riskerar att öka med elsparkcyklar som slängs i vattnet?
Genom avsiktsförklaringen har Jönköpings kommun pekat ut området runt och i anslutning till vattendrag som områden där det inte ska vara möjligt för användare att avsluta sin användning. Det innebär att elsparkcyklar inte kan parkeras i direkt anslutning till exempelvis Hamnkanalen och Munksjön. Detta är ett sätt att försöka motverka att elsparkcyklarna hamnar i vattnet.

Hyrcyklar

Kommunen planerar själva att satsa på hyrcyklar i centrum, riskerar inte den satsningen att bli helt onödig nu?
Jönköpings kommun har för avsikt att under denna mandatperiod införa att hyrcykelsystem.

I nuläget finns få forskningsstudier om samspelet mellan hyrcykelsystem och elsparkcyklar. De få studier som finns talar dock för att de inte konkurrerar ut varandra utan fyller olika syften. Jönköpings kommun följer detta forskningsområde noggrant.

Kostnad

Kostar detta något för skattebetalarna?
Parkeringsförbudet ställer krav på att kommunen upprätthåller kommunikation med uthyrningsaktörerna parallellt med att kommunen vårdar viktiga intressen kring exempelvis framkomlighet. Syftet med detta är att en god dialog ska fungera på bästa möjliga sätt och att hyrverksamheten inte ska vara trafikfarlig.

Det går i viss utsträckning åt resurser från kommunens parkeringsverksamhet att operativt, i samband med ordinarie parkeringsövervakning, upprätthålla en god framkomlighet.

Senast granskad/publicerad: