Naturvård och skötsel av grönområden

Här finns information om det övergripande arbetet med natur, parker, grönområden, skogar, träd och våtmarker.

Naturen i Jönköpings kommun finns beskriven i naturvårdsprogrammet och där finns också åtgärder - vad som ska göras framöver. Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i augusti 2009.

Främst är det nämnderna för stadsbyggnad, tekniska och miljö som ansvarar för naturvårdsarbetet, men även fritid och utbildning är berörda.

Kommunens naturvårdsarbete omfattar:

 • kartläggning av områden med höga naturvärden
 • övervakning av naturvärden under samhällsplanering
 • att arbeta med naturvårdsprogrammet
 • handläggning av ärenden som berör viktiga naturvårdsobjekt och deras skötsel
 • upprättande av skötselplaner
 • att sprida information om naturmiljön i kommunen till allmänheten
 • förvaltning av tätortsnära natur, vandringsleder och åtta naturreservat.

Aktuella åtgärder i skogar, grönområden och naturreservat

Planerade och pågående åtgärder i kommunens grönområden hittar du på nedanstående länkar.

Skogsåtgärder

Åtgärder i parker och grönområden

Åtgärder i naturreservat

Landskapsstrategin

Landskapsstrategin är en plattform för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som naturen förser oss med ska förvaltas och utvecklas. Visionen är att nå ett hållbart landskap där livsmiljöer och arter har goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt och där de ekosystemtjänster som naturen ger, levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Målsättningen är att integrera ett landskapsperspektiv i de verksamheter som berörs i länet, så att målen i strategins tre handlingslinjer (grön infrastruktur, ekosystemtjänster, friluftsliv och tätortsnära natur) nås.

Syftet med landskapsstrategin är att hitta ett nytt arbetssätt där landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de behövs mest.

Landskapsstrategi för Jönköpings län, Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Värdetrakter för biologisk mångfald

Kommunen har i sitt arbete med en ny översiktsplan tagit fram en egen rapport om biologisk mångfald i landskapet – Värdetrakter för biologisk mångfald – utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun.

Slutsatser i rapporten: Jönköpings kommun har ett oerhört varierat landskap.

 • Kommunens landskapskaraktär skiftar från skogslandskap med myrmarker i väster och söder, småbrutet skogs- och jordbrukslandskap i öster och Vättersänkan i mitten. De olika karaktärerna har olika förutsättningar för biologisk mångfald.
 • Resultatet i kartan ”värdetrakter för biologisk mångfald” visar på att värdetrakterna i stora delar följer vättersänkans landskapsformationer. Detta område präglas av åkermark, betesmark och lövskog i sluttning ner mot Vättern.
 • Längs och i vattenområden finns mycket värdefulla miljöer.
 • Värdetrakter för biologisk mångfald tenderar att sammanfalla i och nära tätortsbebyggelse.
 • Resultatet stämmer väl med de områden som är naturreservat och Naturvårdsprogram klass 1 och 2 med undantag för skogslandskapet med myrmarker i de västra och södra delarna av kommunen.
 • Karaktären skogs- och myrmark i västra och södra delen av kommunen tenderar inte att ge utslag för ”värdetrakter för biologisk mångfald”.
 • Biosfärområdet Östra Vätterbranterna är ett område som till stora delar utgörs av en sammanhängande värdetrakt för biologisk mångfald.

pdf: Rapport, Värdetrakter för biologisk mångfald: Dokument borttaget. Tillgänglig pdf publiceras inom kort

Senast granskad/publicerad: