Naturvårdsrådet

Här finns information om Naturvårdsrådet, ett forum för där föreningar, organisationer och kommunala förvaltningar som ansvarar för natur- och miljöfrågor ingår.

Organisationerna har möjlighet att framföra synpunkter, ifrågasätta, ställa frågor och ge råd om kommunens pågående projekt.

I naturvårdsrådet för vi diskussioner, utbyter information och kunskap. Tjänstemännen informerar om pågående projekt och planeringsarbete och förmedlar föreningars synpunkter tillbaka till sina förvaltningar.

Stadsbyggnadskontoret har det administrativa ansvaret för rådet, det vill säga föra minnes­anteckningar och skicka ut kallelser. Tjänstemännen deltar inte i gemensamma ställnings­taganden eller uttalanden. Både tjänstemän och förenings­representanter har ansvar för att ärenden tas upp i naturvårdsrådet.

Ärenden och frågor som tas upp i naturvårdsrådet är bl.a.

 • naturvårdsärenden som berör viktiga naturvårdsobjekt och deras skötsel
 • förslag på åtgärder och projekt som berör viktiga naturområden
 • skötsel av kommunens skogar och parker
 • bygglovärenden som berör viktiga naturobjekt
 • information om projekt som berör naturmiljön
 • information om aktuella detaljplaner som kan vara av intresse

Naturvårdsrådets minnesanteckningar hittar du under rubriken Dokument.

Deltagarna i naturvårdsrådet

Följande föreningar är representerade i stadsbyggnadsnämndens naturvårdsråd:

 • Naturskyddsföreningen i Jönköping
 • Naturskyddsföreningen i Huskvarna-Gränna
 • Naturskyddsföreningen i Bankeryd
 • Gränna skogsgrupp  
 • Botaniska sällskapet
 • Friluftsfrämjandet
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Representant för Hembygdsföreningarna
 • Jönköpings Fältbiologer
 • Jönköpings Fågelklubb
 • Svenska Jägarförbundet 
 • Svenska Turistföreningen (STF)

Kommunala tjänstemän representerar följande förvaltningar

 • stadsbyggnadskontoret
 • tekniska kontoret
 • kultur- och fritidsförvaltningen
 • miljö- och hälsoskyddskontoret

Naturvårdsrådets mötesdagar 2020

Plats: Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping
Sammanträdesrum "Tripp" om inget annat anges,

Tid: onsdagar kl 17.30. Fika från kl. 17.00

 • 29 januari
 • 4 mars
 • 22 apr (Rekommendation av mottagare av Naturvårdspris)
 • 2 september (fältmöte med inbjudna politiker – plats bestäms senare)
 • 21 oktober
 • 2 december

Senast granskad/publicerad: