search
Sök
menu
Meny
Sök

Felparkerade fordon

Jönköpings kommun ansvarar för övervakningen av parkering på allmän gatumark samt kommunens egen tomtmark.

Vårt uppdrag är i första hand att förhindra och beivra trafikfarliga uppställningar vid bl.a. korsningar och övergångställen. Vi kontrollerar även korttids- och betalparkering.

Kontrollavgift (grön remsa)

Meddelas på kommunens tomtmark och handläggs av tekniska kontoret, Parkering.

Överklagan skickas till:
Jönköpings kommun
Tekniska kontoret
Parkering
551 89  JÖNKÖPING 

Parkeringsanmärkning (gul remsa)

Meddelas på allmän gatumark och handläggs av närpolisen

Bestridande skickas till:
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
58103 Linköping

Avgiftsnivåerna har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgifter vid felparkering (från och med 1 januari 2021)

Plats

Avgift

På parkeringsplats för rörelsehindrad utan särskilt tillstånd

1200 kr

På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångställe

1050 kr

Fordon uppställt på plats med stannaförbud

1050 kr

Fordon uppställt på plats med parkeringsförbud

800 kr

Ej erlagd avgift

600 kr