search
Sök
menu
Meny
Sök

Arkitekturstrategi

Jönköpings kommun håller på att ta fram en arkitekturstrategi. Arbete pågår under 2021 och under 2022 är tanken att kommunfullmäktige ska fatta beslut om den.

Arkitekturstrategin ska framförallt bli ett dialogverktyg och kunskapsunderlag som ska bidra till ökad samsyn.

Strategin ska även:

  • ge uttryck för Jönköpings kommuns ambition och vilja kring arkitektur och gestaltning
  • bli ett verktyg för att öka kunskapen om arkitekturens betydelse och för att utveckla och ta tillvara på värden i den byggda miljön
  • bli ett verktyg i kommunens utveckling, ett sätt att konkretisera översiktsplanens vision och ett stöd i arbetet att implementera utbyggnadsstrategin.

Jönköpings kommun vill med dokumentet höja kvaliteten i det som byggs och förvalta den byggda miljöns kulturhistoriska värden och särdrag på ett mer långsiktigt och omsorgsfullt sätt.

Hur tas förslaget till arkitekturstrategi fram?

2017 tog kommunfullmäktige beslut om att stadsbyggnadsnämnden ska ta fram ett arkitekturpolitiskt program. Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om inriktning och projektplan. Arbetets inriktning leds av en styrgrupp på fem personer som representerar politiker i Stadsbyggnadsnämnden samt ledande tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret.

En arbetsgrupp med olika kompetens på stadsbyggnadskontoret leds av stadsarkitekten och arbetar under året med olika delar i strategin. Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen.

I arbetet kommer även Stadsbyggnadsnämnden, byggaktörer och arkitekter involveras under hösten 2021. Även invånarna ska ges möjlighet att tycka till om arkitektur och stadsmiljö.