Detaljplan för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård), Bankeryd, Jönköpings kommun

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Bankeryds-Torp 1:11. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Bankeryds-Torp 1:11 m.fl. (Torps Gård). Planområdet med Torps Gård är beläget öster om Kortebovägen i södra Bankeryd och innefattar fastigheten Bankeryds-Torp 1:11, samt mindre delar av angränsande fastigheter i norr och söder. Här föreslås byggnation av villabebyggelse, radhus och flerbostadshus i avsikt att tillskapa cirka 60-100 bostäder. Större träd belägna i träddungar i områdets centrala delar bevaras till del som naturmark. Ny trafikangöring förläggs mot befintlig cirkulation i nordost och planskild gång- och cykelväg över Kortebovägen anläggs med ramp söder om Torps skola.

Detaljplanen fick laga kraft 22 juni 2020.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Antagande

Planbeskrivning Pdf, 13.4 MB.

Plankarta Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande

Granskningshandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråd-, granskning- och granskningsutlåtande går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.1 MB.

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta