Detaljplan för kvarter Öringen m.fl (Skeppsbron, etapp 3), Jönköping

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för kvarter Öringen som ska möjliggöra fortsatt utbyggnad av blandstad i området.

Skeppsbron har ett förnämligt läge vid Munksjöns södra strand, som blir både en del av staden och ett större rekreationsområde för hela Jönköping. Här finns utrymme för rekreation och aktiviteter för närboende och besökare. Vatten och grönska blir närvarande i den nya stadsmiljön. På sikt kan en station för höghastighetståg göra stadsdelen till en central mötesplats i regionen.

Planförslaget för hela Skeppsbron möjliggör en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där de högsta byggnaderna finns i den närmaste stationsomgivningen. Mot Munksjön bildar bebyggelsen en front som ger hela området en samlad karaktär mot den strandnära aktivitetsparken, vattnet och de övriga stadsdelarna runt sjön.

Etapp 3 omfattar kvarter 1 och 2 och ett nytt kvarter söder om kvarter 2 samt delar av omgivande allmän platsmark. Bland annat Jordbrovägen och ny anslutning mot Kämpevägen, Värnamovägen, Hagaleden samt bro över Tabergsån.

Planarbetet är påbörjat men i tidigt skede.

Tidplan för etapp 3

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
>>Samråd: 17 februari - 20 april 2016

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00


Översiktskarta