Kommande detaljplanearbete för skola inom Örlogsmannen 5 m.fl, Skeppsbron, Jönköping

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på fastighet Örlogsmannen 5 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av skola.

Skeppsbron har ett förnämligt läge vid Munksjöns södra strand, som blir både en del av staden och ett större rekreationsområde för hela Jönköping. Här finns utrymme för rekreation och aktiviteter för närboende och besökare. Vatten och grönska blir närvarande i den nya stadsmiljön. På sikt kan en station för höghastighetståg göra stadsdelen till en central mötesplats i regionen.

Planförslaget för hela Skeppsbron möjliggör en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där de högsta byggnaderna finns i den närmaste stationsomgivningen. Mot Munksjön bildar bebyggelsen en front som ger hela området en samlad karaktär mot den strandnära aktivitetsparken, vattnet och de övriga stadsdelarna runt sjön. I Skeppsbrons östra del, mot Munksjön, skapas en strandpark, en större aktivitetspark som tillsammans med strandpromenaden Hälsans stig blir en resurs för hela Jönköping. Två parker nyanläggs på befintlig industrimark och blir tillsammans med det genomgående stadstråket strukturbildande för stadsdelens utveckling. Vatten blir också en stark identitet för stadsdelen. Från både gator och byggnader ges möjligheten till många utblickar över vattnet.

Detaljplanen har varit ute på samråd och just nu är arbetet pausat.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Ej tidsatt
Antagande: Ej tidsatt
Granskning: Ej tidsatt
>> Samråd: 17 februari - 20 april 2016


Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00

 

Översiktskarta