search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Örlogsmannen 5 m.fl, Skeppsbron, etapp 2, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av skola på området Skeppsbron.

Skeppsbron har ett förnämligt läge vid Munksjöns södra strand, som blir både en del av staden och ett större rekreationsområde för hela Jönköping. Här finns utrymme för rekreation och aktiviteter för närboende och besökare. Vatten och grönska blir närvarande i den nya stadsmiljön. På sikt kan en station för höghastighetståg göra stadsdelen till en central mötesplats i regionen.

Planförslaget för hela Skeppsbron möjliggör en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där de högsta byggnaderna finns i den närmaste stationsomgivningen. Mot Munksjön bildar bebyggelsen en front som ger hela området en samlad karaktär mot den strandnära aktivitetsparken, vattnet och de övriga stadsdelarna runt sjön. I Skeppsbrons östra del, mot Munksjön, skapas en strandpark, en större aktivitetspark som tillsammans med strandpromenaden Hälsans stig blir en resurs för hela Jönköping. Två parker nyanläggs på befintlig industrimark och blir tillsammans med det genomgående stadstråket strukturbildande för stadsdelens utveckling. Vatten blir också en stark identitet för stadsdelen. Från både gator och byggnader ges möjligheten till många utblickar över vattnet.

Planen är för närvarande inte prioriterad och tillfälligt pausad.

Tidplan för etapp 2

Laga kraft: 
Antagande: 2021
Granskning: 
>> Samråd: 17 februari - 20 april 2016


Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00

 

Översiktskarta