Gällande detaljplaner

Här kan du med hjälp av kartan hitta gällande detaljplaner som styr vad som är möjliga åtgärder att utföra genom att söka om bygglov.

Detaljplaner kan se väldigt olika ut

Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha olika detaljeringsgrad. Detta beror dels på att områden skiljer sig åt och i bland kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder. Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler.

Ibland kan det vara så att det i en äldre detaljplan saknas bestämmelser som egentligen behövs för att bygglovshandläggarna skall kunna göra en korrekt lämplighetsbedömning utifrån dagens lagstiftning. Det kan till exempel saknas tillåtna höjder eller våningsantal på en byggrätt. Bara för att vissa bestämmelser saknas i en äldre detaljplan innebär det inte att man får göra precis som man vill. Bygglovshandläggaren måste då även göra en lämplighetsbedömning utifrån de bestämmelser som finns direkt i lagstiftningen, så som Plan-och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR).

Det kan även vara bra att veta att om det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan inom ett område så kan ansökningar om bygglov inom detta område få invänta den nya detaljplanen.

Pågående detaljplanarbete, Detaljplaner under arbete

Frågor om gällande detaljplaner?

Har du frågor om vad du får bygga och hur du ska tolka en gällande detaljplan kontaktar du bygglovavdelningen.

Karta med detaljplaner

Gällande detaljplanegränser är markerade med grön färg. Du får upp detaljplanerna genom att klicka inom detaljplanegränsen för det område du är intresserad av.

Du kan förflytta dig i kartan genom att hålla in vänster musknapp och dra. Du kan zooma in och ut i kartan genom att antingen använda dig av minus och plus knapparna. Genom att öppna den stora kartan kan man söka direkt på fastighetsnamn eller adress. 

Senast granskad/publicerad: