Hur gör man en detaljplan?

Här kan du läsa om hur processen ser när man tar fram en detaljplan. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Processen kan gå till på olika sätt beroende på vilket förfarande som ärendet handläggs med.

Planförfaranden

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Planprocessens skeden

Tidig förfrågan

Innan du skickar in en ansökan om planbesked bör du alltid ta kontakt med planavdelningen på servicetelefonen 036-10 53 35, för en tidig förfrågan.

1. Planbesked

Detaljplaner kan startas från politiskt håll eller från privat markägare eller byggaktör. Den som vill påbörja ett detaljplanearbete ska ansöka om planbesked. Läs mer om detta på vår sida Ansökan om planbesked.

2. Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan det ibland vara bra att arbeta fram ett planprogram. I ett planprogram utreder man översiktliga förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en tanke för bebyggelsens struktur, vägnät och grönytor. Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området. På så sätt får kommunen in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering.

Efter samrådet är det vanligt att stadsbyggnadskontoret gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täckte.

3. Samrådsskede

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda om förslag till detaljplan. Förslaget finns på kommunens hemsida, i kommunens utställningshall och sänds ut till olika myndigheter och de som är berörda av planen.

De personer som har rätt att överklaga planen kallas för sakägare. Alla har rätt att komma med synpunkter men det är endast de som ingår i sakägarkretsen som senare får överklaga. Sakägare är du om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området. Som grannar räknas vanligtvis de som bor i en radie av 100 meter från planområdet. 

Under en viss tid får du lämna synpunkter på planen. Synpunkterna sammanfattas och kommenteras av kommunen i en så kallad samrådredogörelse. Om planförslaget handläggs med ett standardförfarande behöver synpunkterna under samrådet inte sammanfattas i en samrådredogörelse utan kan ingå i ett utlåtande som skickas ut efter granskning.

4. Granskningsskede

Det första förslaget till detaljplan kan ändras utifrån ny information eller inkomna synpunkter som skickats in under samrådsskedet. Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning.

Precis som under samrådet finns förslaget på kommunens hemsida och ställs ut i kommunens utställningshall. Förslaget och samrådredogörelsen skickas ut till sakägarna och till alla som kommit med synpunkter under samrådstiden. Under en viss tid får man lämna sina synpunkter
på planen.

För att ha rätt att överklaga beslutet att anta planen ska skriftliga synpunkter ha lämnats senast under granskningsskedet. Alla synpunkter sammanställs och kommenteras av kommunen i ett så kallat utlåtande.

5. Antagandeskede

En detaljplan antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Om planen antas av kommunfullmäktige ska den först godkännas i stadsbyggnadsnämnden.
Innan en detaljplan antas skickas utlåtandet ut till alla som skickat in synpunkter som inte har tillgodosetts i förslaget.

6. Eventuellt överklagande

Under en viss tid efter planens antagande går beslutet att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Du kan endast överklaga planen om du är sakägare och om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen. 

De sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet eller granskningen kommer efter antagandet av planen få information om hur man ska gå till väga om man vill överklaga beslutet.

Överklagandet skickas till kommunen som först bedömer om det kommit in i rätt tid. Därefter skickas det vidare till domstolen.

7. Laga kraft

Beslutet att anta en detaljplan får laga kraft när tiden för att överklaga har gått ut och ingen har överklagat. Om någon överklagat får detaljplanen laga kraft när domstolen har avslagit överklagandet.

När detaljplanen fått laga kraft kan ansökan om bygglov göras. När ansökan godkänts
kan eventuell byggnation påbörjas.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Planavdelningen

Servicetelefon: 036-10 53 35

E-post: fragaplan@jonkoping.se