Kommande detaljplan för Flahult 2:365, Norrahammar.

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Flahult 2:365, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2022.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av sportanläggning för skridskorsporter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2025. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: