Kommande detaljplanearbete för Lillegården 10, Huskvarna, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Lillegården 10, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 oktober 2020.

Ansökan avser att upphäva fastighetsindelande bestämmelser i gällande detaljplan för att möjliggöra avstyckning samt byggnation av ett bostadshus på respektiver fastighet.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: